Täzelikler

Aşgabat – Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň paýtagty, döwletimiziň dolandyryş merkezi. Şol bir wagtyň özünde-de ýurdumyzyň batly depgin bilen ösýänliginiň subutnamasy. Gahryman Arkadagymyzyň alyp barýan şähergurluşyk syýasaty, öňdengörüjilikli maksatnamasy netijesinde Aşgabat şäheri gün-günden gülläp ösýär, onuň ajaýyplyklaryny görmäne göz gerek. Ýurt baştutanym...

19.05.21

Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary instituty we Türkmenistanyň Döwlet energetika instituty bilelikde Aşgabat şäheriniň esaslandyrylmagynyň 140-ýyllygy mynasybetli “Hormatly Prezidentimiziň şähergurluşyk maksatnamalarynda innowasion tehnologiýalaryň ULanylyşy atly wideoaragatna...

17.05.21

Paýtagtymyz Aşgabat şäheri, onuň ak mermere beslenen gözel keşbi, binagärlik aýratynlygy hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ajaýyp we gaýtalanmajak eseridir.
Ýurdumyzyň paýtagtynyň hukuk ýagdaýy Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 24-nji maddasynda ýörite kada bilen berkidilýär we onda şeýle bellenýär: «Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäheridir»....

15.05.21

Adamzat taryhynda iň aýylganç söweşleriň biri bolan Beýik Watançylyk urşy ýeňiş bilen tamamlandy. Duşman bilen aldym-berdimli söweşlere gatnaşan türkmen ýigitleri hem egin-egne berip, adamzadyň azatlygy, geljek nesilleriň bagtyýar durmu...

12.05.21

2021-nji ýylyň 8-nji maýynda Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynda “Açyk gapylar” güni mynasybetli paýtagtymyzyň orta mekdepleriniň ýokary synp okuwçylary bilen tanyşdyryş çäresi geçirildi.  “Açyk gapylar” gününiň geçirilmeginiň maksady bu hünär okuw mekdebiniň taryhy,taýýarlanylýan hünärler,medeni köpçülikleýin...

11.05.21

Maý aýynyň ilkinji günlerinde her ýyl uly dabara bilen 1941-1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Beýik Ýeňiş güni bellenilýär.  “Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany”  ýylynda Watan üçin şiin janyny orta goýan mert, gaýduwsyz, edermen ata-babalarymyzyň, gerçeklerimiziň görkezen gahrymançylygy bilen gazanylan Beýik Ýeňşe 76 ýyl dolýar....

10.05.21

     “Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynda mermer paýtagtymyz Aşgabadyň esaslandyrylmagyna 140 ýyl dolýar. Bu şanly baýramçylyk mynasybetli Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynda dabaraly çäreler ýaýbaňlandyryldy. Hususan-da, gözel paýtagtymyz Aşgabadyň 140 ýyllygy mynasybetli “Arkadagyň p...

06.05.21

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Türkmenistan hemişelik Bitaraplyk, parahatçylyk söýüjilik, hoşniýetli goňşuçylyk ýörelgelerine eýerip, taryh üçin uzak bolmadyk döwürde halkara derejesinde uly abraý gazandy. Hemişelik Bitaraplyk Garaşsyz Watanymyzyň hemmetaraplaýyn gülläp ösmegine, halkymyzyň bagtyýar durmuşa ýetmegine giň ýol açdy. Dünýäde ilkinji...

03.05.21

Türkmeniň adyny yklymlara meşhur eden milli gymmatlyklarymyzyň biride behişdi bedewlerimizdir. Gözellikden, ýyndamlykdan paýyny alan türkmen bedewleri türkmen halkynyň milli buýsanjy, ýowuz günde ýoldaşy, toý-baýramlaryň bezegi bolupdyr. Bedew bu günki bagtyýarlyk döwrümiziň hem ösüşleriniň nyşany, dünýä medeniýetiniň gymmatly baýlygyna öwrüldi. Alymlaryň bellemekle...

03.05.21

Türkmenistanyň amatly geografiki ýerleşişi, Ýewraziýanyň möhüm üstaşyr-ulag merkezi hökmünde güýçlenmegini kesgitleýär. Gazagystan-Türkmenistan-Eýran polat magistralyny, (Turkmenistan) Kerki-Ymamnazar-Akina (Owganystan) demir ýoluny, Amyderýanyň üstünden geçirilen demir ýol we köprüleri, Aşgabat, Türkmenbaşy, Türkmenabat we beýleki şäherlerdäki iň döwrebap howa menz...

28.04.21