Täzelikler

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe “ Arkadag Serdarly Bagtyýar ýaşlar ” ýylynda ata-babalarymyzyň asyrlar boýy toplan milli tejribelerini, gymmatlyklaryny, milli baýlyklarymyzy, edebi mirasymyzy, taryhy we tebigi ýadygärliklerimizi has-da çuňňur öwrenilmegine giň ýol açdy.

Türkmenistanyň Halk maslahatynyň Başlygy, Türkmen halkynyň milli lideri Gurbanguly Berdimuhamedo...

22.04.23

Milli Liderimiziň we Arkadagly Serdarymyzyň tutumly işleri netijesinde ýurdumyzda sanly bilim ulgamyny ösdürmek baradaky işler giň gerim alýar. Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen tassyklanan “Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň Konsepsiýasyna” we ony durmuşa geçirmegiň Meýilnamasyna laýyklykda, Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda...

22.04.23

Kalplarymyza mähir paýlan «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň» her bir güni özüniň ýatdan çykmajak pursatlary bilen kalbymyza altyn harplar bilen ýazylýar. Döwrüň ajaýyplygy, bagtyýarlygy Arkadagymyzyň belent maksatlaryndan, beýik başlangyçlaryndan öz gözbaşyny alyp gaýdaýar.  Türkmen  halkynyň abraý mertebesini belende göteren hormatly Prezidentimiziň aýdyň maksatla...

22.04.23

Türkmenistanyň hormatly Prezidentiniň: “Ýaşlaryň dünýä dillerini düýpli öwrenmegi, edebiýat we sungat bilen giňden meşgullanmagy üçin hem ähli şertleri döretmeli. Olaryň arasynda döredijilik bäsleşiklerini yzygiderli geçirip durmaly.” diýen tabşyryklaryndan ugur alyp, “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda” “Türkmenistanda daşary ýurt dillerini okatmagy kämilleşdirmegiň Konsepsiýasyny” we “S...

21.04.23

Arkadagly Serdarymyzyň baştutanlygynda ýurdumyzyň kuwwatyny artdyrmak, jemgyýetiň

21.04.23

Lokomotiwiň iş saparyna gidip-gelmegine sarp edilýän ýangyjyň we elektrik energiýanyň çäkleri çekijiligiň hasaplama usullary bilen kesgitlenilýär. Lokomotiwiň ulanylyşynda ýangyç-energiýa serişdeleriniň (ÝES) sarp edilmegine birnäçe görkezijileriň täsir edýändigi bu hasaplama usulynyň işini çylşyrymlaşdyrýar.

    Lokomotiwiň düzümi alyp gitmek üçin sarp edýän ýangyç-energiýa...

18.04.23

Gadymyýetde uly meşhurlyga eýe bolan beýik Ýüpek ýolunyň möhüm çatrygynda logistiki merkez hökmünde barha ornuny berkidýän Garaşsyz,  Hemişelik Bitarap Türkmenistan dünýä ýurtlarynyň sebitara hem-de yklymlaýyn köpugurly gatnaşyklarynda durnukly ösüş üçin amaly şertleri döretmäge gönükdirilen, ylma we halkara tejribesine esaslanan, döredijilikli halkara ulag-üstaşyr geçelgeleri baradaky str...

17.04.23

Hormatly Arkadagymyz: «Ylym we bilim — bu halkymyzyň müňýyllyklaryň dowamynda toplan hem-de nesilden-nesle geçiren bahasyna ýetip bolmajak gymmatlygydyr» diýip jaýdar belleýär. «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň fewral aýynda «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynyň» kabul edilmegi ýurdumyzyň ähl...

17.04.23

Ösüşiň esasy hökmünde bilim ulgamyny kämilleşdirmek Türkmenistanda ileri tutulýan möhüm ugurlaryň biri bolup durýar. Ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleri döwrebap bilim hem-de öňdebaryjy ylmy işläp taýýarlamalaryň möhüm merkezine öwrülýär. Muňa talyplardyr ýaş alymlaryň ylmy işleriniň we innowasion işläp taýýarlamalarynyň ýokary netijeleri hem aýdyň delildir. Ýaş alymlaryň ylmy açyşlar...

15.04.23

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Arkadagly Serdarymyzyň üstünlikli alyp barýan içeri we daşary syýasatynyň netijesinde ata Watanymyzda il-ýurt bähbitli, halk ähmiýetli ençeme Döwlet maksatnamalary hem-de Konsepsiýalary üstünlikli durmuşa geçirilýär. Bagtyýar ýurdumyzyň kuwwatly ykdysadyýeti ösdürilip, öňdebaryjy tehnologiýalar önümçilige ornaşdyrylyp, toplumlaýyn işler amala...

14.04.23