Täzelikler

Lokomotiwiň iş saparyna gidip-gelmegine sarp edilýän ýangyjyň we elektrik energiýanyň çäkleri çekijiligiň hasaplama usullary bilen kesgitlenilýär. Lokomotiwiň ulanylyşynda ýangyç-energiýa serişdeleriniň (ÝES) sarp edilmegine birnäçe görkezijileriň täsir edýändigi bu hasaplama usulynyň işini çylşyrymlaşdyrýar.

    Lokomotiwiň düzümi alyp gitmek üçin sarp edýän ýangyç-energiýa...

18.04.23

Gadymyýetde uly meşhurlyga eýe bolan beýik Ýüpek ýolunyň möhüm çatrygynda logistiki merkez hökmünde barha ornuny berkidýän Garaşsyz,  Hemişelik Bitarap Türkmenistan dünýä ýurtlarynyň sebitara hem-de yklymlaýyn köpugurly gatnaşyklarynda durnukly ösüş üçin amaly şertleri döretmäge gönükdirilen, ylma we halkara tejribesine esaslanan, döredijilikli halkara ulag-üstaşyr geçelgeleri baradaky str...

17.04.23

Hormatly Arkadagymyz: «Ylym we bilim — bu halkymyzyň müňýyllyklaryň dowamynda toplan hem-de nesilden-nesle geçiren bahasyna ýetip bolmajak gymmatlygydyr» diýip jaýdar belleýär. «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň fewral aýynda «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynyň» kabul edilmegi ýurdumyzyň ähl...

17.04.23

Ösüşiň esasy hökmünde bilim ulgamyny kämilleşdirmek Türkmenistanda ileri tutulýan möhüm ugurlaryň biri bolup durýar. Ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleri döwrebap bilim hem-de öňdebaryjy ylmy işläp taýýarlamalaryň möhüm merkezine öwrülýär. Muňa talyplardyr ýaş alymlaryň ylmy işleriniň we innowasion işläp taýýarlamalarynyň ýokary netijeleri hem aýdyň delildir. Ýaş alymlaryň ylmy açyşlar...

15.04.23

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Arkadagly Serdarymyzyň üstünlikli alyp barýan içeri we daşary syýasatynyň netijesinde ata Watanymyzda il-ýurt bähbitli, halk ähmiýetli ençeme Döwlet maksatnamalary hem-de Konsepsiýalary üstünlikli durmuşa geçirilýär. Bagtyýar ýurdumyzyň kuwwatly ykdysadyýeti ösdürilip, öňdebaryjy tehnologiýalar önümçilige ornaşdyrylyp, toplumlaýyn işler amala...

14.04.23

      2023-nji “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýylynda ýurdumyzda ýaşlaryň jemgyýetçilik syýasy işjeňligi barha ýokarlanýar. Döwletimiziň ýaşlar barada alyp barýan döwlet syýasaty ýurt baştutanynyň Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň VIII gurultaýyndaky çykyşynda aýdyň beýan edildi. Arkadagly Serdarymyzyň belleýşi ýa...

13.04.23

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ösüp gelýän nesillerimiz hakyndaky alada ýurdumyzyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Arkadagly Serdarymyzyň durmuş ugurly syýasaty netijesinde bilimli, giň gözýetimli ýaş nesli kemala getirmäge, ýaşlaryň sazlaşykly ösmegine, Garaşsyz, Bitarap Wa...

11.04.23

Garaşsyz Diýarymyzda sporty we köpçülikleýin bedenterbiýe hereketini ösdürmäge uly üns berilýär. Halkymyzyň sagdyn durmuşda ýaşamagy, belent ruhly bolmagy ugrunda döredilýän mümkinçilikler biziň her birimizi buýsandyrýar. Bu işler biziň ýurdumyzda adam sarpasynyň belentde tutulýandygyny, onuň saglygy hakynda uly aladalar edilýändigini alamatlandyrýar. Biz munuň şeýledigini Arkadag S...

11.04.23

«Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar» ýylynyň 7-nji aprelinde — Bütindünýä saglyk gününde hormatly Prezidentimiziň, Gahryman Arkadagymyzyň gatnaşmaklarynda köpçülikleýin welosipedli ýörişiň geçirilmegi eziz Watanymyzyň sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýurduna öwrülýändiginiň ýene bir görkezijisine öwrüldi.  Bu ajaýyp sene mynasybetli ýurdumyzyň ähli sebitlerinde baýramçylyk dabarala...

10.04.23

Ýakynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi bilen Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyň bilelikde guramagynda «Maşgalam — baş galam» atly sport bäsleşigi geçirildi.

Ýaryş jemi 3 topar — Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyň, Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwe...

09.04.23