Täzelikler

Ýurdumyzda ýol hereketiniň howpsuzlygyny üpjün etmek boýunça netijeli işler alnyp barylýar. Her ýylyň sentýabr aýynda «Ýol hereketiniň howpsuzlygy — ömrümiziň rahatlygy» atly biraýlyk çäre geçirilýär. Raýatlaryň köçe-ýol hereketiniň düzgünlerini doly we dogry bilmegi hökmandyr. Ýurdumyzyň ýol-ulag düzüminiň barha ösmegi, ulaglaryň sanynyň artmagy netij...

22.09.23

Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynda “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýylynda Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly baýramy hem-de Gündogaryň beýik akyldary, nusgawy şahyr Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli “Magtymguly sözle herne bileniň...” atly Magtymguly Pyragynyň şyg...

21.09.23

Ýurdumyzda ýol hereketiniň howpsuzlygyny üpjün etmek boýunça netijeli işler alnyp barylýar. Her ýylyň sentýabr aýynda «Ýol hereketiniň howpsuzlygy — ömrümiziň rahatlygy» atly biraýlyk çäre geçirilýär. Raýatlaryň köçe-ýol hereketiniň düzgünlerini doly we dogry bilmegi hökmandyr. Ýurdumyzyň ýol-ulag düzüminiň barha ösmegi, ulaglaryň sanynyň artmagy netij...

20.09.23

Ýakynda Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynda Bilimler we talyp ýaşlar güni mynasybetli Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyzyň Arkadag şäheriniň Ruhyýet köşgünde geçiren umumy sapagynyň taryhy-syýasy ähmiýetini wagyz-nesihat etmek maksady bilen, «Gahryman Arkadagymyzyň talyplar bilen geçiren umumy sapagynyň...

19.09.23

2023-nji ýylyň sentýabr aýynyň 7-sine Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň Gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleri ylmy-önümçilik merkeziniň gurnamagynda Arkadag şäheriniň “Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň sebitinde durnukly, “ýaşyl”, howa üçin oňaýly we innowasion çözgütli şäherleri ösdürmek” atly taslamasyna goşulýandygy baradaky güwänamanyň berilmegi mynasybetli “Aky...

18.09.23

Häzirki wagtda ösüşdir özgertmelere beslenýän ýurdumyzda milli bilim ulgamy has-da kämilleşdirilýär, giň dünýägaraýyşly, aň-düşünjeli hünärmenler taýýarlanýar. Bilim ulgamynda özgertmeleri amala aşyrmagyň çäklerinde institutymyzda  dünýäniň ösen ýurtlarynyň tehnologiýalary bilen enjam...

16.09.23

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň binýadyny goýan, hormatly Prezidentimiziň üstünlikli dowam etdirýän beýik işleriniň netijesinde Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň ähli ulgamlarynda uly ösüşler gazanylýar. Döwletimiz tarapyndan uly üns-alada bilen gurşalyp alnan ýurdumyzyň bagtyýar ýaşlary hem şol ösüşlere mynasyp goşant goşmaklygy özleriniň i...

15.09.23

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe, hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda durmuşa geçirilýän düýpli özgertmeleriň netijesinde, ýurdumyzyň ähli pudaklarynda we ulgamlarynda uly üstünlikler gazanylýar. Döwletimiziň ählumumy parahatçylygyň hatyrasyna öňe sürýän umumadamzat bähbitli teklipleri dünýä jemgyýetçiliginde giň goldawa eýe bolýar. Barha kämilleşýä...

14.09.23

Şanly-şöhratly senelere beslenýän Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň bereketli güýzüniň ilkinji güni türkmen biliminiň taryhyna täze sahypa ýazdy. Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyzyň Bilimler we talyp ýaşlar güni hem-de täze okuw ýylynyň başlanmagy mynasybetli geçiren umumy sapagy, şonuň ýaly-da hormatly Prezidentimiziň gatnaş...

13.09.23

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyzyň Bilimler we talyp ýaşlar güni hem-de täze okuw ýylynyň başlanmagy mynasybetli geçiren umumy sapagyndaky çykyşy ylmy-amaly taýdan örän täsirli boldy. Munuň özi Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimiziň bagtyýar ýaşlary üçin hem, bilim ulgamynyň ähli işgärleri üçin hem gymmatly watançylyk we...

12.09.23