Täzelikler

Ýokary okuw mekdebimiz paýtagtymyzyň iň bir gözel künjeginde — Köpetdagy etekläp oturan sebitde ýerleşmek bilen, bagy-bossanlyga, gülzarlyga beslenen binalar toplumy we landşaft bezegi bilen tapawutlanýar. Häzirki wagtda institutymyzda tehniki ugurly ýokary okuw mekdepleriniň halkara assosiasiýasynyň sanawyna goşulmak ugrunda degişli işler alnyp barylýar. Türkmenistanyň Inžener-tehn...

09.11.23

Milli ykdysadyýetimizde uly ösüşleri üpjün etmekde sanly ulgamyň möhüm ugurdygyny aýratyn bellemek gerek. Şunda häzirki zaman maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalarynyň täze gazananlaryna esaslanmak baş ugur bolup durýar. Şeýle hem ösen sanly ykdysadyýeti kemala getirmekde elektron senagatynyň ösdürilmegi, innowasion, ýokary tehnologiýalara esaslanýan önümçilikleriň ýola goýulmagy, aň-bilim mü...

08.11.23

Ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda “ÇYZUWLY GEOMETRIÝA WE INŽENER GRAFIKASY” dersi boýunça Açyk olimpiadasynyň

NETIJELERI


...

07.11.23

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň bilim ulgamy ýokary ösüşlere eýe boldy. Maglumatlaryň ýokary depginler bilen köpelýän, innowasion tehnologiýalaryň adamlaryň durmuşyna ýokary tizlik bilen aralaşýan döwründe bilim ulgamyna täze usullar ornaşdyrylýar. Häzirki döwürde ýurdumyzyň ylym-bilim, syýasy-jemgyýetçilik, ykdysady, medeni taýdan gazanan ägirt uly ösüşleri we öz...

06.11.23

4-nji noýabrda Garaşsyz we hemişelik Bitarap ýurdumyzyň ähli künjeklerinde güýzki bag ekmek möwsümine badalga berildi.Bu wajyp dabara Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyň mugallymlary, talyplary 

04.11.23

“Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýylynda Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly syýasatynyň netijesinde Garaşsyz ýurdumyzda amala aşyrylýan beýik işlere, şöhratly özgertmelere, eziz Diýarymyzyň her gününi bezeýän ajaýyp wakalara halkymyz tüýs ýürekden guwanýar hem-de buýsanýar.

Arkadagly Gahryman Prezidentimiziň baştutanlygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Ga...

04.11.23

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Arkadagly Gahryman Prezidentimiziň başlangyçlary bilen ýurdumyzyň bilim ulgamynda düýpli özgertmeleriň durmuşa geçirilmeginiň netijesinde türkmen ýaşlaryna dünýä derejesinde ylym-bilim almaga amatly şertler döredilýär. Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynda geljekde senagatymyzyň inžener-tehniki...

02.11.23

Ýurdumyzda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň  netijesinde ösüp barýan ýaş nesli sowatly, bilimli, giň dünýägaraýyşly, sagdyn, innowasion tehnologiýalardan baş çykarýan we erk edip bilýän hünärmenler bolup ýetişmekleri ugrunda atalyk aladalar edilýär. Gahryman Arkadagymyzyň başyny başlan beýik işleri Arkadagly Serdarymyz tarapyndan dowam etdirilýär.

Berkarar döwletiň täze eýýamyn...

01.11.23

HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR

BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň

täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür...

31.10.23

Gahryman Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda milli ykdysadyýetimizde uly üstünlikler gazanylýar. Ýurdumyzyň ykdysadyýetini mundan beýläk hem ösdürmekde we döwrebaplaşdyrmakda sanly ulgamyň aýratyn orny bardyr. Şonuň üçin bu ugra aýratyn üns berilýär we döwrebap mümkinçilikler durmuşa ornaşdyrylýar. “Türkmenistanda 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasynyň” wezip...

30.10.23