Täzelikler

Sanlyja günden — 1-nji sentýabrda Bilimler we talyp ýaşlar güni mynasybetli Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň 2023 – 2024-nji täze okuw ýyly başlanýar. Bu şanly sene mynasybetli ýurdumyzda täze gurlup, ulanylmaga berlen Arkadag şäherinde ýokary okuw mekdebi hem-de ýörite orta hünär okuw mekdepleri ilkinji gez...

30.08.23

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda eziz Diýarymyzyň ähli künjeginde Bilimler we talyp ýaşlar gününe uludan taýýarlyk görülýär. Bu şanly sene okuwçylardyr orta hünär we ýokary okuw mekdepleriniň talyp ýaşlary, bilim işgärleri üçin ýatdan çykmajak baýramçylyklaryň biridir. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda Garaşsyz ýur...

29.08.23

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe durmuşa geçirilýän beýik işler biziň her birimizi buýsandyrýar. Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda alnyp barylýan döwlet syýasaty ähli ugurlar bilen bir hatarda, ýaşlar hakyndaky aladany hem baş wezipe edip goýýar. Çünki ýaşlar Watanymyzyň ösüşlerine goşant goşýan kämil hünärmenlerdir, aýdyň geljegimizdir. Aýratynam...

28.08.23

Häzirki döwürde ýaşlara örän uly ynam bildirilýär. Şol belent ynam bu günki gün durmuşymyzyň ähli ugurlarynda aýdyň duýulýar. Şu ýylyň «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip atlandyrylmagy hem şol synmaz ynamyň has-da belent derejä göterilmegidir, ýurdumyzy mundan beýläk-de gülledip ösdürmekde ýaş nesillere bil baglanylýandygynyň, olaryň beýik işlerine, uly üstünliklerine garaşylýan...

26.08.23

Ösüp barýan ýaş nesliň kämil hünärli, ylymly-bilimli adamlar bolup ýetişmekleri baradaky alada halkyň ertirki abadan durmuşynyň binýady bolup durýar. Bilimli, hünärli nesil milletiň ýeten derejesiniň beýany bolup öňe çykýar. Ýaş nesiller bilimlerini kämilleşdirmek, hünär öwrenmek üçin bar bolan mümkinçiliklerden peýdalanyp, durmuşyň täze gapysyny açýarlar. Öz çagalyk arzuwlarynyň çagyrýan d...

25.08.23

Täze okuw ýylynyň başlanmagy bilen, talyp diýen ada mynasyp bolan ýaşlaryň ençemesi höwes edýän ugurlary boýunça ýokary bilim almak, arzyly hünäriň eýesi bolmak hyjuwlaryna beslenen ýaşlaryň ençemesi üçin durmuşyň iň bir jogapkärli, iň bir gyzykly pursatlary başlaýar. Men hem deň-duşlarym bilen ilkinji gezek talyp hökmünde ýokary okuw mekdebiniň bosagasyndan ätlänimde, ylym dünýäsiniň gapysy gi...

24.08.23

       Ýurdumyzda alnyp barylýan ýaşlar baradaky döwlet syýasaty Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe giňden durmuşa ornaşdyrylýar. Ruhy we beden taýdan sagdyn ýaşlary terbiýeläp ýetişdirmek üçin üstünlikli durmuşa geçirilýän işler pähimli pederlerimiziň ynsanperwerlik ýörelgelerine esaslanyp durmuşa geçirilýär. Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda ýaşlara...

23.08.23

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda hem, hemmämize mälim bolşy ýaly, ýurdumyzyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerinde giriş synaglary gyzgalaňly dowam edýär. Ýaşlarymyz özleriniň zehin başarnyklaryny açyp görkezip, synaglardan üstünlikli geçmegi başardylar. Talyp diýen ada mynasyp bolmak bagtyna eýe bolan ýaşlar şeýle ajaýyp döwri p...

21.08.23

Ýaşlaryň giň dünýägaraýyşly, halkara ölçeglerine laýyk gelýän çuňňur bilimli, ruhy we beden taýdan sagdyn, kämil hünärmen bolup ýetişmekleri üçin Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynda hem uly işler alnyp barylýar. Talyplara berilýän bilimiň halkara ölçeglerine laýyk gelmegi, ylma we önümçilige innowasiýalary ornaşdyrmak ýaly talaplary ýörelge edinýän institut...

17.08.23

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýaşlaryň ylym-bilim öwrenmegi, ukyp-başarnyklarynyň ýüze çykarylmagy we ösdürilmegi üçin giň mümkinçilikler döredilýär. Ýurdumyzyň nurana geljegini ylymly-bilimli ýaşlarda görýän hormatly Prezidentimiziň durmuşa geçirýän döwlet syýasatynyň netijesinde, bilim ulgamynda döwrebap özgertmeler amala aşyrylýar. Şeýle özgertmelerden, özleri hakyn...

15.08.23