Täzelikler

Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynda geljekde senagatymyzyň inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary ulgamynda zähmet çekjek ökde hünärmenleri taýýarlamak babatynda alnyp barylýan işleriň çäginde, talyplaryň önümçilik okuwlarynyň döwrebap guralmagy hem yzygiderli üpjün edilýär. Ýokary okuw mekdebiň dürli hünärlerinde bilim alýan talyp ýaşlar yzygiderli ýurdumyz...

23.03.24

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly syýasaty netijesinde ýurdumyzyň ähli künjeklerinde dürli sungat gymmatlyklary bolan hem-de arheologik tapyndylara we etnografiýa maglumatlaryna baý bolan muzeýlerimiz halkymyza hyzmat edýär. Muzeýlerimizde milletiň ruhy we medeni mirasyny gorap saklamak, türkmen halkynyň taryhynyň esasy bölegi hasaplan...

23.03.24

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy  döwründe gözel görki gül açýan, eziz Diýarymyz gün-günden ösýär, özgerýär. Hormatly Gahryman Prezidentimiziň başda durmagynda  eşretli durmuşyň hözirini görýän halkymyzyň her bir güni şowhunly, şatlykly toýlara beslenýär, toýlarymyz goşa-goşadan gelýär. Türkmen topragynda togsan dolup, ýere ýyly gitmegi bilen, tebigat gaýtadan janlanyp, sowu...

23.03.24

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe “Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” ýylynda türkmen halky ýene bir milli baýramlarynyň biri bolan Nowruz baýramyny belleýär. Milli bahar baýramy-Halkara Nowruz güni Türkmenistanyň ähli welaýatlarynda giňden bellenilýär.

2009-njy ýylda ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizilen Nowruz baýramy köp milletler...

20.03.24

 Türkmenistanyň  Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyň jemgyýetçilik guramalary  we Büzmeýin etrap häkimligi bilelikde ak sakgal ýaşulylaryň, ak saçly eneleriň, şeýle hem halypa mugallymlaryň we talyp  ýaşlaryň  gatnaşmaklarynda gojaman Köpetdagy etekläp oturan Gökdere jülgesinde Milli bahar baýramçylygy we halkara Nowruz güni mynasybetli “...

20.03.24

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi, Türkmenistanyň  Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyň ilkinji Zenanlar guramasy we Türkmen halysynyň milli muzeýi bilelikde institutyň halypa zenan mugallymlarynyň we talyp gyzlarynyň gatnaşmaklarynda Türkmen  halysynyň milli muzeýinde “GELSE NOWRUZ ÄLEME” atly aýdym-sazly...

16.03.24

В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства наша независимая нейтральная страна добилась огромных успехов во всех сферах жизнедеятельности.

Международный морской порт в городе Туркменбаши  имеет большое значение для вывода сотрудничества между странами Азии и Европы на качественно новый уровень.Постепенно порт  становится крупнейшим транспортным узлом в масштаб...

16.03.24

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe türkmen halky Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdumuhamedowyň tagallalary bilen 2024-nji ýyly uly ruhubelentlik bilen garşy aldyk. 2024-nji ýyly Gündogaryň beýik akyldary we şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanyp,“Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” ýyly diýip yglan edilmegi bizi has hem buýsandyrdy.Berkarar döwl...

15.03.24

Ýurdumyzda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň netijesinde ösüp barýan ýaş nesli sowatly, bilimli, giň dünýägaraýyşly, sagdyn, innowasion tehnologiýalardan baş çykarýan we erk edip bilýän hünärmenler bolup ýetişmekleri ugrunda atalyk aladalar edilýär. Gahryman Arkadagymyzyň başyny başlan beýik işleri Arkadagly Serdarymyz tarapyndan dowam etdirilýär.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Gal...

12.03.24

Bedenterbiýe we sport jemgyýetiň sagdynlygyny üpjün edýän gymmatlykdyr. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň taýsyz tagallalarynyň netijesinde ähli ugurlar bilen bir hatarda sport ulgamynyň hem giň gerim bilen ösdürmek döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolmagynda galýar. Milli Liderimiz, Hormatly Prezidentimiz tarapyndan öňde goýlan belent sepgitlere ýetmek, wezipeler...

09.03.24