Täzelikler

Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň paýtagty gözel Aşgabat şäherimiziň döredilmeginiň 140 ýyllyk baýramy mynasybetli meýilleşdirilen çäreleri durmuşa geçirmegiň kesgitlenen wezipelerini ýerine ýeirmek maksady bilen  Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleriinstitutynda ýurdummyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda daşary ýurt dille...

25.05.21

Milli Liderimiziň pähim-paýhasy bilen şu günler ýurdumyzyň ähli künjeklerinde Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygy we Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygy mynasybetli giň möçberli taýýarlyk işini alyp barýar hem-de şanly seneleriň hormatyna medeni-köpçülikleýin çäreler yzygiderli guralýar.

   ...

24.05.21

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň howa ulagy ulgamynda uly üstünlikler gazanylýar. Mähriban Arkadagymyzyň baştutanlygynda işlenilip taýýarlanan “Türkmenistanyň Raýat awiasiýasyny ösdürmegiň 2012-2030-njy ýyllar üçin Milli Maksatnamasy” tapgyrlaýyn amala aşyrylýar. Maksatnamada täze howa menzilleriniň gurluşygyny hem-de ozal hereket edýänleriniň,...

22.05.21

Türkmenistanyň raýat awiasiýasyny mundan beýläk-de ösdürmekde, ykdysady-maliýe görkezijilerini ýokarlandyrmakda ylymly-bilimli, başarnykly hünärmenleri seçip-saýlap almakda “Türkmenhowaýollary” agentliginiň “Türkmenistan awiakompaniýasy” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti tarapyndan Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyň, Telekommunikas...

21.05.21

Aşgabat – Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň paýtagty, döwletimiziň dolandyryş merkezi. Şol bir wagtyň özünde-de ýurdumyzyň batly depgin bilen ösýänliginiň subutnamasy. Gahryman Arkadagymyzyň alyp barýan şähergurluşyk syýasaty, öňdengörüjilikli maksatnamasy netijesinde Aşgabat şäheri gün-günden gülläp ösýär, onuň ajaýyplyklaryny görmäne göz gerek. Ýurt baştutanym...

19.05.21

Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary instituty we Türkmenistanyň Döwlet energetika instituty bilelikde Aşgabat şäheriniň esaslandyrylmagynyň 140-ýyllygy mynasybetli “Hormatly Prezidentimiziň şähergurluşyk maksatnamalarynda innowasion tehnologiýalaryň ULanylyşy atly wideoaragatna...

17.05.21

Paýtagtymyz Aşgabat şäheri, onuň ak mermere beslenen gözel keşbi, binagärlik aýratynlygy hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ajaýyp we gaýtalanmajak eseridir.
Ýurdumyzyň paýtagtynyň hukuk ýagdaýy Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 24-nji maddasynda ýörite kada bilen berkidilýär we onda şeýle bellenýär: «Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäheridir»....

15.05.21

Adamzat taryhynda iň aýylganç söweşleriň biri bolan Beýik Watançylyk urşy ýeňiş bilen tamamlandy. Duşman bilen aldym-berdimli söweşlere gatnaşan türkmen ýigitleri hem egin-egne berip, adamzadyň azatlygy, geljek nesilleriň bagtyýar durmu...

12.05.21

2021-nji ýylyň 8-nji maýynda Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynda “Açyk gapylar” güni mynasybetli paýtagtymyzyň orta mekdepleriniň ýokary synp okuwçylary bilen tanyşdyryş çäresi geçirildi.  “Açyk gapylar” gününiň geçirilmeginiň maksady bu hünär okuw mekdebiniň taryhy,taýýarlanylýan hünärler,medeni köpçülikleýin...

11.05.21

Maý aýynyň ilkinji günlerinde her ýyl uly dabara bilen 1941-1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Beýik Ýeňiş güni bellenilýär.  “Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany”  ýylynda Watan üçin şiin janyny orta goýan mert, gaýduwsyz, edermen ata-babalarymyzyň, gerçeklerimiziň görkezen gahrymançylygy bilen gazanylan Beýik Ýeňşe 76 ýyl dolýar....

10.05.21