Täzelikler

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda kämil nesilleri kemala getirmekde alnyp barylýan işler dünýä nusgalykdyr. Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyzyň barha gülläp ösmeginde, Watanymyzyň şan-şöhratynyň belent derejelere göterilmeginde bagtyýar ýaşlaryň mynasyp paýy bar. Biz – ýaşlar Arkadagly Serdarymyzyň kämil paýhasynyň, durmu...

25.09.23

Hormatly Prezidentimiziň durmuşa ornaşdyrýan bilim syýasatynyň we düýpli bilim özgertmeleriniň netijesinde milli bilim ulgamy güýçli depginler bilen ösdürilýär, bilim-terbiýe bermek we hünär öwretmek işi barha kämilleşýär. Munuň şeýledigine institutyň mugallymlarynyň we talyplarynyň döwlet we halkara derejesinde geçirilýän bäsleşiklerine yzygiderli gatnaşyp, gazanýan üstünlikleri hem şaýatlyk e...

23.09.23

Ýurdumyzda ýol hereketiniň howpsuzlygyny üpjün etmek boýunça netijeli işler alnyp barylýar. Her ýylyň sentýabr aýynda «Ýol hereketiniň howpsuzlygy — ömrümiziň rahatlygy» atly biraýlyk çäre geçirilýär. Raýatlaryň köçe-ýol hereketiniň düzgünlerini doly we dogry bilmegi hökmandyr. Ýurdumyzyň ýol-ulag düzüminiň barha ösmegi, ulaglaryň sanynyň artmagy netij...

22.09.23

Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynda “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýylynda Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly baýramy hem-de Gündogaryň beýik akyldary, nusgawy şahyr Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli “Magtymguly sözle herne bileniň...” atly Magtymguly Pyragynyň şyg...

21.09.23

Ýurdumyzda ýol hereketiniň howpsuzlygyny üpjün etmek boýunça netijeli işler alnyp barylýar. Her ýylyň sentýabr aýynda «Ýol hereketiniň howpsuzlygy — ömrümiziň rahatlygy» atly biraýlyk çäre geçirilýär. Raýatlaryň köçe-ýol hereketiniň düzgünlerini doly we dogry bilmegi hökmandyr. Ýurdumyzyň ýol-ulag düzüminiň barha ösmegi, ulaglaryň sanynyň artmagy netij...

20.09.23

Ýakynda Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynda Bilimler we talyp ýaşlar güni mynasybetli Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyzyň Arkadag şäheriniň Ruhyýet köşgünde geçiren umumy sapagynyň taryhy-syýasy ähmiýetini wagyz-nesihat etmek maksady bilen, «Gahryman Arkadagymyzyň talyplar bilen geçiren umumy sapagynyň...

19.09.23

2023-nji ýylyň sentýabr aýynyň 7-sine Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň Gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleri ylmy-önümçilik merkeziniň gurnamagynda Arkadag şäheriniň “Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň sebitinde durnukly, “ýaşyl”, howa üçin oňaýly we innowasion çözgütli şäherleri ösdürmek” atly taslamasyna goşulýandygy baradaky güwänamanyň berilmegi mynasybetli “Aky...

18.09.23

Häzirki wagtda ösüşdir özgertmelere beslenýän ýurdumyzda milli bilim ulgamy has-da kämilleşdirilýär, giň dünýägaraýyşly, aň-düşünjeli hünärmenler taýýarlanýar. Bilim ulgamynda özgertmeleri amala aşyrmagyň çäklerinde institutymyzda  dünýäniň ösen ýurtlarynyň tehnologiýalary bilen enjam...

16.09.23

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň binýadyny goýan, hormatly Prezidentimiziň üstünlikli dowam etdirýän beýik işleriniň netijesinde Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň ähli ulgamlarynda uly ösüşler gazanylýar. Döwletimiz tarapyndan uly üns-alada bilen gurşalyp alnan ýurdumyzyň bagtyýar ýaşlary hem şol ösüşlere mynasyp goşant goşmaklygy özleriniň i...

15.09.23

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe, hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda durmuşa geçirilýän düýpli özgertmeleriň netijesinde, ýurdumyzyň ähli pudaklarynda we ulgamlarynda uly üstünlikler gazanylýar. Döwletimiziň ählumumy parahatçylygyň hatyrasyna öňe sürýän umumadamzat bähbitli teklipleri dünýä jemgyýetçiliginde giň goldawa eýe bolýar. Barha kämilleşýä...

14.09.23