Täzelikler

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyz ägirt uly ösüşleriň ýoly bilen öňe barýar.. Gahryman Arkadagymyzyň: “Garaşsyz Watanymyz biziň her birimiz üçin ezizdir, onuň şan-şöhratyny has-da belende götermek uly bagtdyr” diýip, buýsanç bilen belleýşi ýaly, Garaşsyzlygyň şöhratly ýollarynda amala aşyrylýan beýik iş...

10.06.24

         Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ýurdumyzyň ähli pudaklary bilen bilelikde bilim ulgamyny ösdürmek we zehinli talyp ýaşlary ýüze çykarmakda uly işler alnyp barylýar. Ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerinde talyplara bilim bermekde okatmagyň usullary kämilleşdirilýär.

      &nb...

01.06.24

   “Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” ýyly şöhratly wakalara beslenýär. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe dünýä medeniýetiniň kemala gelmegine we baýlaşmagyna uly goşant goşan halkymyzyň özboluşly, gaýtalanmajak maddy hem-de ruhy gymmatlyklary jemgyýetimiziň häzirki wagtda sazlaşykly ösüşine oňaýly täsir edýär.

Hormatly Prezidentimiziň “Änew-müňýyllykl...

31.05.24

Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň ylym-bilim ulgamynda alnyp barylýan işleriň geriminiň barha giňeldilmegi netijesinde kämil bilim-terbiýeli nesiller kemala gelýär. Ýokary okuw mekdeplerinde okaýan talyplaryň ukyp-başarnyklaryny ýokarlandyrmak, olary ylmy-döredijilik işine ugrukdyrmak maksady bilen, bilim ulgamynda düýpli özgertmeler güýçli depginler bilen amala...

28.05.24

       Berkarar  döwletimiziň  täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe  halkymyzyň  hakydasynda  ebedilik  orun  alan  milli  mirasymyzyň  egsilmez  ruhy güýjüne,  dünýäde hoşniýetlilik we dostluk baýdagyny parladan ata-babalarymyzyň baý  tejribesine  daýanyp,  Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan Watan...

27.05.24

Köpetdagyň ajaýyp dag eteginde türkmen we dünýä edebiýatynyň meşhur wekiliniň heýkeli bina edilen medeni-seýilgäh toplumyny döretmek başlangyjy Gahryman Arkadagymyz tarapyndan öňe sürüldi. Milli Liderimiz şahyryň türkmen halkynyň taryhy, jemgyýetçilik-syýasy, medeni durmuşyndaky möhüm ornuny belleýär. Çünki Magtymguly ýokary ruhy-ahlak gymmatlyklaryny wagyz etmek bilen, adamlaryň kalbynda hemiş...

21.05.24

Türkmenistan Ýewropa Bileleşigii we Merkezi Aziýa ýurtlarynyň 70-den gowrak wekilleri bilen  “Howanyň üýtgemegi” Durnukly energiýa üçin kynçylyklar we çözgütler “ atly halkara maslahatyna gatnaşyp, durnukly energiýa syýasatlaryny iş ýüzünde durmuşa geçirmekde tejribe alyşýar. Halkara maslahata “ÝB-niň Türkmenistan Durnukly Energiýa Günleriň” çäklerinde geçirilip, Türkmenistanyň energetika...

20.05.24

      “Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” atly sygar astynda Akyldar şahyrymyzyň şahyrana döredijiligi boýunça institutymyzyň talyplarynyň arasynda kafedramyzyň mugallymlary tarapyndan ýörüte seminarlar geçirildi.  Seminarlarda “Magtymguly Pyragynyň filosofiki garaýyşlary”, “Magtymguly we onuň zamanasy”, “Magtymguly Pyragynyň döredijilinde taryhy şahsyýetler”, “Döwletmäm...

15.05.24

Watanymyzyň kuwwatly döwrebap energetika ulgamy tutuş halk hojalyk toplumyny üstünlikli ösdürmegiň möhüm şerti bolup durýar. Tebigy energiýa serişdeleriniň gorlary boýunça Türkmenistan dünýäniň iň baý döwletleriniň hataryna girýär.

Türkmenistan Ýewropa Bileleşigii we Merkezi Aziýa ýurtlarynyň 70-den gowrak wekilleri bilen  “Howanyň üýtgemegi” Durnukly energiýa üçin kynçylyklar we...

08.05.24

Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynda geljekde senagatymyzyň inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary ulgamynda zähmet çekjek ökde hünärmenleri taýýarlamak babatynda alnyp barylýan işleriň çäginde, talyplaryň önümçilik okuwlarynyň döwrebap guralmagy hem yzygiderli üpjün edilýär. Ýokary okuw mekdebiň dürli hünärlerinde bilim alýan talyp ýaşlar yzygiderli ýurdumyz...

03.05.24