Täzelikler

Ýaşlar — uly güýç. Olaryň bilimli, hünärli, ýokary watançylyk, ruhy ahlak ýörelgeleri esasynda terbiýelenmekleri ýurdumyzyň geljekki ösüşleriniň girewidir.

Beýik döwrümize mynasyp, ile-güne peýdaly şahsyýetleri kemala getirmek işine Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyň mugallym-hünärmenleri hem ruhubelentlik bilen gatnaşýarlar.

Her ýylda hünä...

06.06.23

Arkadagly Serdarymyzyň ýolbaşçylygynda ählitaraplaýyn ösýän Watanymyz bu gün ylym ýolunda hem täze şöhle saçýan ösüşleriň, özgerişleriň gujagynda ýaşaýar. «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar» ýylynyň bagtyýarlyga beslenen günlerinde «Ylymly il ozar» diýen paýhasa uýýan halkymyzyň geljegi bolan ýaşlaryň öz höwes edýän hünäriniň ussady bolmaklary üçin ýurdumyzda ähli mümkinçilikler döre...

05.06.23

2023-nji ýyl «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip atlandyrylan ýyl Türkmenistanda ýaşlar syýasatynyň has-da dabaralanmagynyň alamatyna öwrüldi. Bu bolsa döwlet syýasatynyň özboluşly ugry hökmünde ýaş nesilleriň mümkinçiliklerini giňden açmagy, olaryň ylymly-bilimli, sagdyn, giň dünýägaraýyşly, ökde hünärmenler bolup ýetişmeklerini nazarda tutýar. Ýaşlaryň döwlet derejesind...

03.06.23

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýaşlaryň ylym-bilim öwrenmegi, ukyp-başarnyklarynyň ýüze çykarylmagy we ösdürilmegi üçin giň mümkinçilikler döredilýär. Ýurdumyzyň nurana geljegini ylymly-bilimli ýaşlarda görýän hormatly Prezidentimiziň durmuşa geçirýän döwlet syýasatynyň netijesinde, bilim ulgamynda döwrebap özgertmeler amala aşyrylýar. Şeýle özgertmelerden, özle...

01.06.23

Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda ýurdumyzda ýaşlarymyzyň döwrebap bilim almagy, hünär öwrenmegi babatynda uly aladalar edilýär, sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň, daşary ýurt dillerini we tebigy, takyk ugurly dersleri okatmagy kämilleşdirmegiň konsepsiýalaryna laýyklykda, Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynda hem giň gerimli işler durmuşa geçiri...

31.05.23

bagtyýar ýaşlar» ýylynda Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesinde ýurdumyzda ýaş nesil barada döwlet derejesinde edilýän aladalar özüniň oňyn netijesini berýär. Bu günki gün Watanymyza, halkymyza, oňyn ýörelgelerimize, milli däp-dessurlarymyza wepaly, bilimini ýokarlandyrmaga, sport bilen meşgullanmaga, hünär öwrenmäge, zähmet çekmäge höwesli hem...

30.05.23

Ýaşlaryň giň dünýägaraýyşly, halkara ölçeglerine laýyk gelýän çuňňur bilimli, ruhy we beden taýdan sagdyn, kämil hünärmen bolup ýetişmekleri üçin Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynda hem uly işler alnyp barylýar. Talyplara berilýän bilimiň halkara ölçeglerine laýyk gelmegi, ylma we önümçilige innowasiýalary ornaşdyrmak ýaly talaplary ýörelge edinýän institut...

27.05.23

Paýtagt ýurduň ýüregi hasaplanylýar. Şonuň üçin hem oňa bakyp, Diýaryň tutuş sebitlerine seýran eden ýaly bolýarsyň. Çünki ýurduň islendik künjegine barýan ýollar hem merkezden gözbaş alýar. Watanyň ähli künjeginde ýaşaýan raýatlaryň bagtyýar ykbaly, röwşen geljegi hakyndaky aladalar paýtagtdan başlaýar we şol ýerde çözülýär. Diýmek, ýurduň baş şäheri bolan paýtagt diňe bir şäherlileriň däl...

26.05.23

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýylynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň hem-de Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň bilelikde guramagynda Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyň talyp ýaşlarynyň arasynda “TALYP JOŞGUNY –...

25.05.23

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Arkadagly Prezidentimiziň başlangyçlary netijesinde ýurdumyzyň bilim ulgamynda düýpli özgertmeleriň durmuşa geçirilmeginiň netijesinde türkmen ýaşlaryna dünýä derejesinde ylym-bilim almaga amatly şertler döredilýär. Häzirki wagtda talyp ýaşlar öz ylmy-inženerçilik pikirlerini, senagat-innowasion, maglumat tehnologik, dizaýnçylyk ylmy barlaglar...

25.05.23