Täzelikler

Dünýä derejesinde ählumumy parahatçylyga hem-de howpsuzlyga esaslanýan Durnukly ösüşiň üpjün edilmeginde BMG-niň Durnukly ulag ulgamyny işjeňleşdirmegi möhüm ähmiýete eýedir. Bu babatda Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanda gysga wagtyň içinde umumadamzat ähmiýetli işler amala aşyryldy. Beýik Ýüpek ýolunyň esasy ugurlary boýunça awtomobil, demir ýollary gurlup, döwrebaplaşdyrylyp işe giriz...

23.01.24

Bilim bagynyň ilkinji basgançaklaryndan biri bolan mekdep ýyllarynyň tamamlanmagy bilen, hünär saýlamak meselesi hem örboýuna galýar. «Haýsy hünäri saýlasam, dogry bolarka?», «Saýlan hünärim dogrumyka?» diýen ýaly soraglar islendik ýaş ýetginjegiň aňynda köwsarlap başlaýar. Aslynda, ýönekeýje bolup görünýän bu soragyň ykbal kesgitleýji güýji bar. Şeýle ýagdaýlarda maşgalada ýaşulularyň, ata-ene...

22.01.24

Halypa äpet bir daragta, şägirt onuň miwesine meňzedilýär. Halkymyzda «miweli daragt» düşünjesi, ilkinji nobatda, şägirt ýetişdirip bilýän halypalar hakynda söz açylanda has köp ýatlanylýar. Sebäbi, halypa-şägirtlik ýoly müňýyllyklardan gözbaş alyp gaýdýan milli ýörelgämizdir. Her bir ynsan halypa görmezdenem, belli bir ýoly külterläp biler, emma halypalar has uzak menzillere ýetmäg...

22.01.24

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hünäre goýulýan sarpa hem has ýokarlandy. Döwrümiziň özgermegi bilen hünärler hem kämilleşýär. Munuň özi ozaly bilen Arkadagly Serdarymyzyň ylmy-bilimi jemgyýeti ösdürýän güýç hökmünde öňe sürmegi bilen baglanyşyklydyr. Arkadagly Serdarymyzyň ýokary okuw mekdebimizde ýurdumyz üçin zerur inženerleri,tehnologlary we mehanikleri taýýarlamak boýun...

19.01.24

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň we türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyzyň başlangyçlary esasynda sport ýaryşlaryny döwrebap şertlerde geçirmäge uly üns berilýär. Ýeri gelende bellesek, ýokary guramaçylykda geçirilýän iri sport ýaryşlaryna türkmen türgenleriniň hem gatnaşmag...

17.01.24

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe durmuşa geçirilýän beýik işler biziň her birimizi buýsandyrýar. Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda alnyp barylýan döwlet syýasaty ähli ugurlar bilen bir hatarda, ýaşlar hakyndaky aladany hem baş wezipe edip goýýar. Çünki ýaşlar Watanymyzyň ösüşlerine goşant goşýan kämil hünärmenlerdir, aýdyň geljegimizdir. Aýratynam...

12.01.24

Eziz Watanymyzyň geljegini gurujylar hökmünde garalýan ýaşlar hakdaky alada berkarar Watanymyzda hemişe döwlet syýasatynyň esasy ugry hökmünde durmuşa geçirilip gelinýär. Hususan-da, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy ady bilen täzeçil işlere badalga beren täze döwrüň ilkinji pursatlaryndan başlap, ýaşlaryň ýaşaýyş-durmuş mümkinçiligini gowulandyrmaga gönükdirilen tutumlar wezipeleriň u...

12.01.24

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň nobatdaky ýylynyň «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip atlandyrylmagy ýaş nesliň kalbynda egsilmez joşguny döretdi. Il arzuwyny hasyl eden bu çözgüt Arkadagly Serdarymyzyň: «Biz ýaşlara eziz Watanymyzyň geljegini gurujylar hökmünde garaýarys» diýen pähim-paýhasa ýugrulan sözleriniň özboluşly dabaralanmasy boldy. Ýurdumyzyň ýaş ne...

09.01.24

          Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda, ýurdumyzda ösüp gelýän ýaş nesilleriň okap, zamanabap bilim almaklary, ezber hünärmenler bolup, ýurdumyzy mundan beýläkki ösüşlere äkitmäge goşant goşmaklary üçin düýpli tagallalar durmuşa      geçirilýär. 2023-nji...

08.01.24

Halypa äpet bir daragta, şägirt onuň miwesine meňzedilýär. Halkymyzda «miweli daragt» düşünjesi, ilkinji nobatda, şägirt ýetişdirip bilýän halypalar hakynda söz açylanda has köp ýatlanylýar. Sebäbi, halypa-şägirtlik ýoly müňýyllyklardan gözbaş alyp gaýdýan milli ýörelgämizdir. Her bir ynsan halypa görmezdenem, belli bir ýoly külterläp biler, emma halypalar has uzak menzillere ýetmäg...

08.01.24