Täzelikler

Halypa äpet bir daragta, şägirt onuň miwesine meňzedilýär. Halkymyzda «miweli daragt» düşünjesi, ilkinji nobatda, şägirt ýetişdirip bilýän halypalar hakynda söz açylanda has köp ýatlanylýar. Sebäbi, halypa-şägirtlik ýoly müňýyllyklardan gözbaş alyp gaýdýan milli ýörelgämizdir. Her bir ynsan halypa görmezdenem, belli bir ýoly külterläp biler, emma halypalar has uzak menzillere ýetmäg...

12.07.23

          Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda, ýurdumyzda ösüp gelýän ýaş nesilleriň okap, zamanabap bilim almaklary, ezber hünärmenler bolup, ýurdumyzy mundan beýläkki ösüşlere äkitmäge goşant goşmaklary üçin düýpli tagallalar durmuşa      geçirilýär. 2023-nji ýylyň «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» d...

10.07.23

Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyň Suw ulagynyň ulanylyşy kafedrasynyň talyplary Türkmenbaşy Halkara deňiz portunda öz ugurlary boýunça önümçilik tejribelerini geçýärler.Türkmenbaşy şäherinde ýerleşýän Suw ulagynyň ulanylyşy kafedrasynda dört hünärler boýunça talyp ýaşlary bilim alýarlar. Nazaryýetde alan bilimlerini önümç...

08.07.23

Bilim ojagymyzda zähmet çekýän halypa mugallymlar bilen bir hatarda, zehinli talyplaryň okuw sapaklaryndan daşary, özleriniň zehin başarnyklaryny ýüze çykarmaklary üçin hem giň mümkinçilikler döredilen. Bu mümkinçiliklerden peýdalanyp biziň ýokary okuw jaýymyzda «Aýyň fakulteti», «Aýyň kafedrasy», «Aýyň mugallymy», «Aýyň talyby» ýaly bilim bahalandyryş bäsleşikleri geçirmek asylly d...

07.07.23

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň parasatly baştutanlygynda ýaş nesillerimiziň ruhy taýdan kämil, beden taýdan sagdyn bolmagy, döwrebap bilim almagy we hünär öwrenmegi döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda  hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalarynyň netij...

06.07.23

       Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýaşlaryň ylym-bilim öwrenmegi, ukyp-başarnyklarynyň ýüze çykarylmagy we ösdürilmegi üçin giň mümkinçilikler döredilýär. Ýurdumyzyň nurana geljegini ylymly-bilimli ýaşlarda görýän hormatly Prezidentimiziň durmuşa geçirýän döwlet syýasatynyň netijesinde, bilim ulgamynda döwrebap özgertmeler amala aşyrylýar....

05.07.23

Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynda ýene bir okuw ýyly tamamlandy. Tamamlanan okuw ýylynda institutymyzy 8-sany owgan talyby üstünlikli tamamlady.  Okuw maksatnamasy boýunça taýýarlygyň Ýerüsti ulagyň tehnikasy we tehnologiýalary ugruny üstünlikli tamamlan ilkinji uçurumlara dabaraly ýagdaýda diplom gowşuryldy. Institutymyzy tamamlaýan ýaşlaryň...

04.07.23

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýaşlar baradaky döwlet syýasaty üstünlikli durmuşa geçirilýär. Ýaşlarda ruhy-ahlak gymmatlyklaryny, sagdyn durmuş ýörelgelerini kemala getirmekde hem-de olara watansöýüjiligi, ynsanperwerligi wagyz etmekde giň gerimli işler amala aşyrylýar. Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda häzirki döwürde ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdü...

03.07.23

Ýurdumyzda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň  netijesinde ösüp barýan ýaş nesli sowatly, bilimli, giň dünýägaraýyşly, sagdyn, innowasion tehnologiýalardan baş çykarýan we erk edip bilýän hünärmenler bolup ýetişmekleri ugrunda atalyk aladalar edilýär. Gahryman Arkadagymyzyň başyny başlan beýik işleri Arkadagly Serdarymyz tarapyndan dowam etdirilýär.

Berkarar döwletiň täze eýýamyn...

01.07.23

Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe sanly ulgamy hemmetaraplaýyn ösdürmäge aýratyn ähmiýet...

28.06.23