Täzelikler

Birleşen Milletler Guramasynyň Nýu-Ýork şäherinde ýerleşýän ştab-kwartirasyndan hoş habar gelip gowuşdy. 16-njy maýda BMG-niň Baş Assambleýasynyň 77-nji sessiýasynyň 70-nji plenar mejlisiniň dowamynda Türkmenistanyň başlangyjy bilen, Milletler Bileleşigine agza döwletleriň biragyzdan goldamagynda Kararnama kabul edildi. Oňa laýyklykda, 26-njy noýabr «Bütindünýä durnukly ulag güni» d...

23.05.23

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzyň geljegi hasaplanýan ýaş nesil baradaky alada döwletimizde esasy wezipeleriň biri hökmünde kesgitlenendir. Ýaşlaryň döwrebap bilimlerden habarly, watansöýer, beden we ruhy taýdan sagdyn bolup ýetişmekleri, jemgyýetde mynasyp orny eýelemekleri, medeni-köpçülikleýin çärelere işjeň gatnaşmaklary we saýla...

22.05.23

Ýurdumyzda ýaşlaryň dünýäniň iň soňky gazanan tehnologiýalaryndan, multimediýa enjamlaryndan oňat baş çykaryp, döwrebap bilim-terbiýe almagy, özleriniň saýlan hünärleriniň eýeleri bolmagy, beden taýdan sagdyn, ruhy taýdan arassa, ilhalar, watansöýüji nesiller bolup ýetişmekleri üçin hemmetaraplaýyn goldaw bermek Arkadagly Serdarymyzyň öňde goýýan baş wezipeleriniň biridir. Arkadagly Serdary...

18.05.23

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow türkmen topragyny bagy-bossanlyga öwürmek üçin taýsyz tagallalar edýär. Daşky gurşawy goramak, tebigata aýawly garamak, onuň gözelligini we baýlyklaryny geljek nesiller üçin gorap saklamak Arkadagly Serdarymyzyň durmuşa geçirýän döwlet syýasatynyň ileri tutulýan möhüm ugurlarynyň hatarynda durýar. Häzirki döwürde daşky gurşawy goramak, tebigy baýlykl...

15.05.23

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzda bilim ulgamyny kämilleşdirmekde, ýaşlary ylymly, bilimli, giň dünýägaraýyşly edip ýetişdirmekde buýsanja mynasyp işleri durmuşa geçirýär. Arkadagly Serdarymyzyň geçen ýylyň 23-nji sentýabrda geçirilen Döwlet Maslahatyndaky çykyşynda bu ugurda alnyp barylýan işleriň üstünde aýratyn durup geçmek bilen, «Dünýäniň öňdebaryjy tejribelerinden ugur alnyp, ýaş nesliň d...

13.05.23

Gahryman Arkadagymyzyň dünýä jemgyýetçiliginde gyzgyn goldaw tapan Beýik Ýüpek ýoluny gaýtadan dikeltmek başlangyjyny durmuşa geçirmekde sebit we ählumumy ähmiýetli taslamalar amala aşyrylýar. Şunda ýurdumyzda ulag ulgamy boýunça geçirilýän halkara derejeli çärelere uly orun degişli. Golaýda paýtagtymyzda guralan «Halkara ulag-üstaşyr geçelgeleri: özara arabaglanyşyk we ösüş — 2023»...

12.05.23

Gahryman Arkadagymyzyň zenanlara hormat goýmak, olaryň sapaly durmuşda bagtyýar ýaşamaklary, iş-durmuş üpjünçiliklerini goramak boýunça döwlet derejesindäki beýik işleri hormatly Prezidentimiziň yhlasly tagallalary bilen üstünliklere beslenýär. Ýakynda Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyň kiçi mejlisler zalynda  Türkmenistanyň Demokratik partiýa...

12.05.23

      Türkmenistan  öz  garaşsyzlygyny  alandan  soň  Magtymgulynyň  döredijiliginiň  öwrenilmegi üçin giň ýol açyldy. Magtymgulynyň eserleri dolulygyna birnäçe gezek neşir edilip, halka ýetirildi. Gazet-žurnallarda Magtymgulynyň döredijiligi barada  ýüzlerçe makalalar çap edildi. Ýurdymyzda Magtymgulynyň döredijiligine bagyşlanan Ylmy masl...

11.05.23

Berkarar dӧwletiiň täze eýýamynyň Galkynyşy dӧwründe Arkadagly Serdarymyzyň ýolbaşçylygynda ähli ulgamlar bilen birlikde, ýurdumyzyň ylym-bilim ulgamy uly ӧsüşleri başdan geçirýär. Dӧwrebap bilim ulgamynyň dӧredilmegi bilen, ýaş nesilleriň bilim derejesi artdy. Ýaşlara dӧwrebap bilim bermekde Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary ýokary okuw mekdebiniň mugallymlar...

09.05.23

Ýurdumyzyň önümçilik ulgamyny hemmetaraplaýyn ösdürmek hem-de onuň gazananlaryny ykdysadyýetde netijeli peýdalanyp, jemgyýetiň intellektual kuwwatyny artdyrmak Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň esasy ugurlarynyň biridir. Ýakynda, ýokary okuw mekdebimiziň Jemagat infrastrukturasy we inženerçilik ulgamlary fakultetiniň “Ýaşaýyş jaý hojalygy we jemagat infrastrukturasy”, “Inžener ulgamlary we torl...

09.05.23