Täzelikler

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň binýadyny goýan, hormatly Prezidentimiziň üstünlikli dowam etdirýän beýik işleriniň netijesinde Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň ähli ulgamlarynda uly ösüşler gazanylýar. Döwletimiz tarapyndan uly üns-alada bilen gurşalyp alnan ýurdumyzyň bagtyýar ýaşlary hem şol ösüşlere mynasyp goşant goşmaklygy özleriniň i...

22.12.23

“ – Häzirki döwürde ulag-logistika ulgamy sebitleri we dünýäniň kontinentlerini birleşdirýän güýje öwrülýär.”

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar BERDIMUHAMEDOW

Türkmenistanyň gündogarynda Amyderýanyň çep (günbatar) kenarynda ýerleşýän Kerki şäheri – Lebap welaýatynyň we tutuş ýurduň senagat we ulag infrastrukturasynyň işjeň ösýän merkezlerinden biridir.

...
21.12.23

Ylym we bilim ulgamyny toplumlaýyn ösdürmek, ony hil taýdan täze derejä çykarmak hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda durmuşa geçirilýän döwlet syýasatynyň esasy ugurlarynyň biridir. Şoňa görä-de, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ägirt uly meýilnamalary üstünlikli durmuşa geçirmäge ukyply ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamaga gönükdir...

21.12.23

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe, hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda, jemgyýetimizde zenanlara goýulýan sarpa, zenanlar barada alnyp barylýan işler ata-baba ýol ýörelgelerimizden, milli däp-dessurlarymyzdan ugur alýar. Türkmen halkynyň watansöýüjilik, maşgala ojagyna wepadarlyk, pähim-paýhas, salyhatlylyk, çeper el hünäri enelerimiziň hem-de gelin-gyzlarymyzyň adyny we...

21.12.23

Milli bilim ulgamynda innowasiýalaryň we sanly ugurlaryň ornaşdyrylmagy, ylmyň we tehnologiýanyň ösdürilmegi ýaşlaryň ýokary intellektual ösüşiniň üpjün edilmegine hem-de dünýä jemgyýetçiligine ynamly goşulyşmagynyň şertlerini döretmekde möhüm orun eýeleýär.

Milli ykdysadyýetimizde iri taslamalaryň durmuşa geçirilmegi bilen, ýaş hünärmenleriň daşary ýurt dillerini öwrenmekleri, olaryň...

21.12.23

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň we türkmen halkynyň Milli Lideri ,Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyzyň başlangyçlary esasynda milli sporty dünýä derejesine çykarmak ,türkmen türgenleriniň ýokary netijeleri gazanmaklarynda Türkmenistanyň abraýyny belende galdyrmak ugrunda giň gerimli işleri amala aşyrylýar.Uly sport ý...

20.12.23

Hormatly Gahryman Prezidentimiziň 2023-nji ýylyň 30-njy noýabrynda sanly ulgam arkaly geçiren Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde şu ýylyň ahyrynda ýaşlaryň dabaraly maslahatyny we sergisini geçirmek barada tabşyryk berendigini, 2023-nji ýylyň 2-nji dekabrynda bolsa Gahryman Arkadagymyzyň Hormatly Prezidentimiziň ýaşlaryň dabaraly maslahatyna we sergisine ýokary derejede taýýarlyk görme...

20.12.23

     Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda üst...

19.12.23

Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň ylmy-bilimlere bolan höwesini artdyrmak, zehinli ýaşlary ýüze çykarmak, talyplaryň özbaşdak işlemek ukyplaryny ösdürmek hem-de ýokary okuw mekdeplerinde hünärmenleri taýýarlamagyň ýokary hilini üpjün etmek maksady bilen, Bilim ministrliginiň guramagynda Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda okuw dersleri boýunça Döwl...

19.12.23

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň binýadyny goýan, hormatly Prezidentimiziň üstünlikli dowam etdirýän beýik işleriniň netijesinde Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň ähli ulgamlarynda uly ösüşler gazanylýar. Döwletimiz tarapyndan uly üns-alada bilen gurşalyp alnan ýurdumyzyň bagtyýar ýaşlary hem şol ösüşlere mynasyp goşant goşmaklygy özleriniň i...

18.12.23