KIBERSPORT

Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyň guramagynda ýokary okuw mekdepleriň mugallymlarynyň we talyplarynyň arasynda geçirilýän Kibersport bäsleşiginiň

DÜZGÜNNAMASY

Şu Düzgünnama Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Bilimler we talyp ýaşlar güni mynasybetli 2023-nji ýylyň 1-nji sentýabrynda  Arkadag şäheriniň Ruhyýet köşgünde geçiren umumy sapagynyň dowamynda ýurdumyzda kibersporty ösdürmek boýunça beren tabşyryklaryny ýerine ýetirmek hem-de sportyň bu görnüşini ýaşlaryň arasynda has-da meşhurlandyrmak maksady bilen, Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň we mugallymlarynyň arasynda Kibersport boýunça bäsleşigi gurnamagyň we geçirmegiň düzgünlerini kadalaşdyryjy resminamadyr.

1. Umumy düzgünler.

1.1 Düzgünnama Kibersport bäsleşiginiň maksadyny, ony gurnamagyň we geçirmegiň düzgünlerini kadalaşdyryjy resminamadyr;

1.2 Kibersport bäsleşigini Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary instituty bilen Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty gurnaýar we Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşiginiň “Älem tory” hususy kärhanasynyň  Aşgabat şäheriniň Gurtly ýaşaýyş jaý toplumynyň 3-nji jaýynda ýerleşýän Arena kibersport merkezinde geçirýär;

1.3 Kibersport bäsleşigi häzirki wagtda dünýäde giň ýaýran we iň çalt ösýän sportuň görnüşi bolup,  ol kompýuter we goşmaça oýun enjamlary bilen elektron ulgamy arkaly geçirilýän ýaryşdyr. Sportuň bu görnüşi oýunçynyň hereket/motorika endiklerini, pikirleniş we ruhy kämilleniş proseslerini ösdürýär, dürli hünärli, dürli başarnykly adamlary bir topara jemläp, hödürlenýän meseläni çözmek boýunça adaty bolmadyk täsin çözgütleri çözmäge ýardam edýär;   

1.4 Kibersport toparlaýyn we ýekebara oýun bolup, logiki pikirlenmäge, topardaky oýunçylaryň özara sazlaşykly aragatnaşyk endiklerini ösdürmäge, utuş strategiýasyny saýlamaga, ýeňişe bolan ukyby terbiýelemäge mümkinçilik döredýär.

 

2. Kibersport bäsleşiginiň esasy maksady.

2.1 Kibersportyň üsti bilen  ýaşlaryň arasynda IT hünärmenleri, dizaýnerleri, inženerleri, ulgam dolandyryjylary  ýüze çykarmak;

2.2 Yaşlaryň arasynda kibersporta bolan söýgüni döretmek, dürli ugurlarda sanly ulgamy ornaşdyrmak höwesi we ylmy döredijilik ukyplaryny artdyrmak;

2.3 Ýaşlarda ýeňişe bolan erki terbiýelemek, şeýle hem oýuna gatnaşýanlaryň öz intellektual ukyplaryny açyp görkezmeklerine mümkinçilik döretmek;

2.4 Kibersportyň üsti bilen dürli ýagdaýlarda özara sazlaşykly hereket etmek (täsirleşmek), ýagdaýa çalt baha bermek, şeýle hem çalt çözgüt tapmak, gelýän wizual maglumatlara baglylykda el hereketlerini örän anyk utgaşdyrmak ukybyny kämilleşdirmek;

2.5 Kibersport boýunça ýaşlary halkara bäsleşiklere gatnaşmaga taýýarlamak.

 

3. Kibersport bäsleşigini guramagyň we geçirmegiň tertibi

3.1 Kibersport bäsleşigi şu aşakdaky görnüşler (ugurlar) boýunça geçirilýär:

I. görnüş,  Şuter Tom Clancy's Rainbow Six Siege oýny (https://forms.gle/tVm1zYZkm1T54YYNA);

II. görnüş, Simulýator Electronic Arts FIFA Futbol 23 oýny   (https://forms.gle/uCG9c7iV7dzWLU4dA).

 

4. Kibersport bäsleşigini guramagyň tertibi

4.1 Tom Clancy's Rainbow Six Siege görnüş boýunça bäsleşige gatnaşýan toparlar  5 (bäş) adamdan, Futbol (Electronic Arts FIFA 23) görnüş boýunça bäsleşige gatnaşýan toparlar 2 (iki) adamdan ybarat bolmaly.

4.2 Tom Clancy's Rainbow Six Siege bäsleşikde guramaçylyk we bahalandyryş topary  tarapyndan 3(üç) kartadan düzülýär, her karta 3 (üç) minut wagt beriler. Indiki tapgyra geçmek üçin her topar 8 (sekiz) utuk gazanmaly.

4.3 Futbol (Electronic Arts FIFA 23) bäsleşik üçin her topar 3-sany oýnamak üçin klublary teklip edýärler. Bäsleşiginiň guramaçylyk we bahalandyryş topary tarapyndan bije esasynda ýaryşa gatnaşmaly klublar saýlanýar. Oýunyň her bir döwürine 15(on bäş) minut wagt berilýär. Esasy wagt deňme-deň gutaran ýagdaýynda goşmaça wagt berilýär. Goşmaça wagtda hem ýeňiji belli bolmasa, ýeňiji 11-metrlik urgular arkaly kesgitlenýär. 

4.4 Ýeňilen toparlar indiki tapgyra geçirilmeýär.

4.5 Toparlar doly bolmasa ýaryşa goýberilmeýär.


5. Kibersport bäsleşigine gatnaşmagyň tertibi

5.1 Kibersport bäsleşigine her görnüş boýunça, her ýokary okuw mekdebinden 1 topar gatnaşmaga çagyrylýar. Birinji görnüşe gatnaşýan adama ikinji görnüşe gatnaşmaga rugsat berilmeýär.

5.2 Gatnaşyjy toparlaryň her biriniň öz topar baştutany bolmaly. Her toparyň öz ady bolmaly.

5.3 Kibersport bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýän toparlar :

 I. görnüş,  Şuter Tom Clancy's Rainbow Six Siege oýny üçin https://forms.gle/tVm1zYZkm1T54YYNA;

II. görnüş, Simulýator Electronic Arts FIFA Futbol 23 oýny üçin (https://forms.gle/uCG9c7iV7dzWLU4dA)

https://tituki.edu.tm/campus  saýtda hasaba alynýar.

5.4 Gatnaşyjynyň hasaba alnandygy baradaky maglumat we bäsleşigiň geçýän ýeriniň doly salgysy hasaba alynmaga ýüz tutan tarapyň elektron salgysyna ugradylar.

5.5 Gatnaşyjy toparlar 2023-nji ýylyň 15-nji oktýabry, sagat 00:00-a çenli hasaba alynýar.

5.6 Bäsleşik 2023-nji ýylyň  16,17,18 -nji oktýabrynda sagat 09:00-da başlaýar.

5.7  Toparlar bäsleşigiň başlaýan wagtyndan 30 minut öň gelmelidirler.


6. Kibersport bäsleşiginiň ýeňijilerini kesgitlemegiň we sylaglamagyň tertibi

6.1. Bäsleşigiň ýeňijileri I, II, III derejeli Diplomlar we gymmat bahaly sowgatlar bilen sylaglanar;


7. Kibersport bäsleşigiň guramaçylyk-usulyýet üpjünçiligi

7.1 Kibersport bäsleşigini geçirmek boýunça “Guramaçylyk we bahalandyryş topary” döredilýär, ol bäsleşigi geçirmegiň esasy ýörelgelerini kesgitleýär, bäsleşigi guramak we geçirmek boýunça guramaçylyk hem-de eminlik işlerini alyp barýar, onuň düzümi institutyň rektorynyň buýrugy bilen tassyklanýar.

7.2 Kibersport bäsleşigini geçirmegiň tertibini we möhletini kesgitlemek boýunça teklipleri hem-de usulyýet we gözükdiriji gollanmalary taýýarlaýar;

7.3 Kibersport bäsleşiginiň gidýän döwründe şu Düzgünnamadan gelip çykýan deslapky seljeriş we maslahat beriş işleri geçirýär;

7.4 Kibersport bäsleşiginiň ýeňijilerini kesgitlemegiň görkezijilerini kesgitleýär we guramaçylyk-usuly ýardamlary berýär;

7.5 Ýüztutmalar boýunça düşündiriş işleri alnyp barylýar.

Esasy görkezijiler
3042
Talyplar
29
Hünärler
224
Mugallymlar