Bilim

FAKULTETLER :

- Ulaglar  fakulteti

- Demir ýol ulaglary fakulteti

- Ykdysadyýet we sanly tehnologiýalar fakulteti 

- Jemagat infrastrukturasy we inženerçilik ulgamlary fakulteti

- Mehanika-tehnologik  fakulteti

- Hünär derejesini ýokarlandyryş fakultetiKAFEDRALAR:

- Jemgyýeti öwreniş ylymlary kafedrasy; 

- Diller kafedrasy; 

- Bedenterbiýe kafedrasy; 

- Ýokary matematika kafedrasy; 

- Fizika we elektrotehnika kafedrasy; 

- Ekologiýa we umumy himiýa kafedrasy; 

- Umumy tehniki dersler kafedrasy; 

- Çyzuwly geometriýa we inženerçilik grafikasy kafedrasy;

- Gurluşyk kafedrasy;

- Inženerçilik ulgamlary we torlary kafedrasy; 

- Elektrik üpjünçiligi we elektromehanika kafedrasy; 

- Tehnologiki maşynlar we enjamlar kafedrasy; 

- Kompýuter we maglumat kommunikasiýa tehnologiýalary kafedrasy; 

- Kärhananyň ykdysadyýeti we dolandyrylyşy kafedrasy;

- Awtomobil ulagynyň ulanylyşy kafedrasy; 

- Howa ulagynyň ulanylyşy kafedrasy; 

- Demir ýol ulagynyň hereket edýän düzümi kafedrasy; 

- Demir ýol ulagynda hereketi dolandyrmak kafedrasy; 

- Suw ulagynyň ulanylyşy kafedrasy (Türkmenbaşy şäheri)

HÜNÄRLER:

- Demir ýollaryň hereket edýän düzümi;

- Demir ýol ulagynda gatnawlary guramak we hereketi dolandyrmak;

- Demir ýollaryň gurluşygy, ýol we ýol hojalygy;

- Elektrik üpjünçiligi;

- Ýerüsti ulag-tehnologiki serişdeleri;

- Portlaryň we ulag menzilleriniň ýükleýiş-düşüriş enjamlarynyň ulanylyşy;

- Tehnosfera howpsuzlygy;

- Awtomobil ýollarynyň, köprüleriň we tonnelleriň gurluşygy, ulanylyşy we tehniki abatlanylyşy;

- Awtomobiller we awtomobil hojalygy;

- Awtomobil ulagynda gatnawlary guramak we dolandyrmak;

- Howa hereketiniň dolandyrylyşy;

- Uçuş enjamlarynyň we hereketlendirijileriniň tehniki ulanylyşy;

- Howa gämileriniň awiasion we radioelektron enjamlaryny tehniki taýdan ulanmak;

- Howa ulagynda gatnawlary guramak we dolandyrmak;

- Gämi sürmeklik;

- Gämileriň energetiki desgalarynyň ulanylyşy;

- Gämi gurluşygy;

- Landşaft dizaýny;

- Gozgalmaýan emläkleriň ekspertizasy we dolandyrylyşy;

- Ýaşaýyş jaý hojalygy we jemagat infrastrukturasy;

- Ýörite maksatly inžener ulgamlary we desgalary;

- Inžener ulgamlary we torlary;

- Ykdysadyýet we dolandyryş;

- Buhgalterçilik hasaba alnyşy we audit;

- Logistika;

- Önümçiligiň we tehnologiýa prosesleriniň awtomatlaşdyrylyşy; 

- Maglumat ulgamlary we tehnologiýalary;

Institutyň okuw binalarynda dünýä standartlaryna laýyk gelýän ýokary tehnologiki enjamlar bilen enjamlaşdyrylan  jemi 58 sany tejribehana bolup, olarda dersleri ýokary derejede okatmak üçin ähli şertler döredilendir. Bu bolsa institutda ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamaklyga täze çemeleşmelerden ugur alynýandygyna şaýatlyk edýär. Talyp ýaşlar nazary bilimlerini önümçilik kärhanalarynda okuw-önümçilik tejribeliginiň dowamynda  berkidýärler.

Suw üpjünçiligi tejribehanasynda suwy almagy, ilatly ýere getirmegi we sarp edijilere paýlamagy öwrenmäge mümkinçilik berýän enjamlar ýerleşdirilendir.Bu enjamlaryň kömegi bilen geljekki hünärmenler ilatly ýere berilýän agyz suwy ölçemegi, sazlamagy, tygşytlamagy, dolandyrmagy we bökdençsiz üpjün etmegi öwrenerler.


Tejribenhana Inženerçilik geodeziýasy hem-de köprüler, tonneller we estakadalar gurluşygy dersleri boýunça tejribe okuwlaryny geçirmäge niýetlenendir.

Inženerçilik geodeziýasy dersine degişli tejribe işler:

-geodezik ölçeg abzallarynyň gurluşygy;

-geodezik ölçeg abzallaryny barlamak we sazlamak;

-abzallar bilen dürli görnüşdäki geodezik ölçeme işlerini geçirmekligi öwrenmek;

-öçeme netijelerini matematiki gaýtadan hasaplamak işlerini geçirmek degişlidir.

Köprüleriň, tonnelleriň we estakadalaryň gurluşygy derslerine degişli tejribe işlerinde:

-awtomobil we demir ýol köprüleriň gurluş aýratynlyklary;

-asma köprüleriň konstruksiýalaryny, gurluş aýratynlyklaryny öwrenmäge;

-arka görnüşli köprüleriň konstruksiýalaryny, gurluş aýratynlyklaryny öwrenmäge;

-göni gerimli köprüleri aýdyň öwrenmäge;

-standart agyrlyk daşlary we dinamomeytrleri ulanmak arkly köprülerde özara täsir edýän güýçleri köprüleriň nusgalarynda öwrenmäge;

-köprüleriň, tonnelleriň we estakadalaryň ulanylýan döwürde olara hyzmat ediş we abatlaýyş işlerini öwrenmäge uly mümkinçilik bolar.


Ýylylyk we gaz üpjünçilik ulgamynyň tejribehanasynda ýylylygyň öndürlişini, halk hojalygynyna bökdençsiz ýetirilişini, sarp edilişini öwrenmäge mümkinçilik berýän enjamlar ýerleşdirilendir. Bu enjamlaryň kömegi bilen berilýän ýylylygy ölçemegi, sazlamagy, tygşytlamagy, dolandyrmagy we bökdençsiz üpjün etmegi öwrenmek bolýar.Elektrik apparatlary tejribehanasynda oturdylan synag diwarlyklary
Esasy görkezijiler
3007
Talyplar
27
Hünärler
210
Mugallymlar