Talyplaryň durmuşy

Institutyň täze binalar toplumynyň düzümindäki dört gatly umumy ýaşaýyş jaýlarynda talyplaryň ýaşamagy üçin amatly şertleriň ählisi döredilendir. Umumy ýaşaýyş jaýlary dört toplumdan ybarat bolup, olaryň hersi 325 adam ýaşamaga niýetlenendir. Umumy ýaşaýyş jaýlary 87 sany ýaşaýyş bölümçelerine bölünip, olaryň hersi 2,4 we 5 adama niýetlenendir. Bu toplum dört gatly jaýlardan ybarat bolup, olaryň birinde ýaş hünärmenler üçin bir we iki otagly öýleriň 32 sanysy göz öňüne tutulypdyr. Beýleki iki sany ýaşaýyş jaýynda mugallymlaryň 32-siniň jaý toýuny toýlarlar.

Esasy görkezijiler
3040
Talyplar
29
Hünärler
224
Mugallymlar