Täzelikler

7-nji aprelde Türkmenistanda, asylly däbe görä, Bütindünýä saglyk güni bellenilýär. Milli senenamamyzda orun alan bu halkara çärä bagyşlanyp, köpçülikleýin welosipedli ýöriş geçirildi. Bu çärelere ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň wekilleri – talyp ýaşlar işeňňir gatnaşdylar. Baýramçylyk çäreleriniň dowamynda sportyň dürli görnüşleri, şol sanda milli sport oýunlary boýunça ýaryşl...

07.04.23

«Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň Konsepsiýasyny» durmuşa geçirmegiň meýilnamasyny ýerine ýetirmek, bilim ulgamynda innowasiýalary ornaşdyrmak, ýurdumyzyň bilim ojaklarynyň işini halkara derejä çykarmak maksady bilen, ýurdumyzyň we daşary ýurt ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda halkara bäsleşikler yzygiderli guralýar. 

Türkmeni...

07.04.23

Türkmenistan ýurdumyz öz ykdysadyýetiniň kuwwatyny yzygiderli artdyrýar, innowasiýalaryň ornaşdyrylmagy, serişdeler bilen bagly mümkinçilikler, durmuşyň ähli ugurlarynda giň gerimli özgertmeleri amala aşyrmaga mümkinçilikler berýär. Şeýlelikde, biziň ýurdumyz Ýewropa, Aziýa-Ýuwaş ummanywe Günorta Aziýa sebitleriniň ykdysady ulgamlarynyň özara gatnaşyklaryn...

31.05.21

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Türkmenistanyň  Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda milli ykdysadyýetimizde gazanylýan ösüşli özgerişliklerde ulag ulgamynyň ähmiýeti bimöçberdir.

Ulag ulgamynyň jemgyýetimiziň ähli ugurlaryna giňden ornaşdyrylmagy, ýol hereketiniň kadaly, amatly we howpsuz amal...

28.05.21

Paýtagt bilen ilkinji tanyşlyk, ol baradaky ilkinji duýgy-düşünjeler köplenç halatda onuň howa menzilinden başlanýar. Aşgabat Halkara howa menzili gözel paýtagtymyzy dünýä tanadýan täsin desgadyr. Ol döwrebap tehniki enjamlar bilen doly abzallaşdyrylan. 2016-njy ýylyň sentýabrynda işläp başlan bu howa menzili 2017-nji ýylda özüniň gurluşyk-binagärlik aýratynlyklary bilen Ginnesiň rekordlar kita...

27.05.21

Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi bilen institutyň ilkinji Zenanlar guramasy halypa zenan mugallymlaryň, çeperçilik we döredijilik sungaty bilen meşgullanýan talyp gelin-gyzlaryň gatnaşmaklarynda  Hormatly Prezidentimiziň  “Enä tagzym – mukaddeslige tagzym”, “Arşyň nepisligi” atly  kitaplaryna...

26.05.21

Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň paýtagty gözel Aşgabat şäherimiziň döredilmeginiň 140 ýyllyk baýramy mynasybetli meýilleşdirilen çäreleri durmuşa geçirmegiň kesgitlenen wezipelerini ýerine ýeirmek maksady bilen  Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleriinstitutynda ýurdummyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda daşary ýurt dille...

25.05.21

Milli Liderimiziň pähim-paýhasy bilen şu günler ýurdumyzyň ähli künjeklerinde Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygy we Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygy mynasybetli giň möçberli taýýarlyk işini alyp barýar hem-de şanly seneleriň hormatyna medeni-köpçülikleýin çäreler yzygiderli guralýar.

   ...

24.05.21

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň howa ulagy ulgamynda uly üstünlikler gazanylýar. Mähriban Arkadagymyzyň baştutanlygynda işlenilip taýýarlanan “Türkmenistanyň Raýat awiasiýasyny ösdürmegiň 2012-2030-njy ýyllar üçin Milli Maksatnamasy” tapgyrlaýyn amala aşyrylýar. Maksatnamada täze howa menzilleriniň gurluşygyny hem-de ozal hereket edýänleriniň,...

22.05.21

Türkmenistanyň raýat awiasiýasyny mundan beýläk-de ösdürmekde, ykdysady-maliýe görkezijilerini ýokarlandyrmakda ylymly-bilimli, başarnykly hünärmenleri seçip-saýlap almakda “Türkmenhowaýollary” agentliginiň “Türkmenistan awiakompaniýasy” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti tarapyndan Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyň, Telekommunikas...

21.05.21