Täzelikler

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwri bilimdir ylyma giň ýol açdy. Häzirki döwrüň talabyna laýyk gelýän hünärmenleri taýýarlamakda Hormatly Prezidentimiziň ýokary okuw mekdepleriniň öňünde wajyp wezipeleri goýdy. Şolaryň oňyn çözülmegi üçin institutymyzda uly aladalar edilýär.  Professor-mugallymlarymyz enjamlaşdyrylan okuw otaglarymyzda, tejribehanalarymyzda, ussahanalarymyzda,...

23.06.23

Hemmämize mälim bolşy ýaly, Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň taryhy wakalary, toý-baýramly seneleri buýsanjyňa buýsanç goşýar. Bu şanly ýylda türkmeniň akyldar şahyry, Türkmenistan döwletimiziň Garaşsyzlygyny, Berkararlygyny, asudalygyny, parahatçylygyny, halkymyzyň agzybirligini, bagtyýar durmuşda ýaşamagyny arzuw eden Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy dabaral...

20.06.23

Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda ýaşlaryň arasynda sagdyn durmuş ýörelgelerini wagyz etmek, olaryň ylymly-bilimli, arassa ahlakly, zähmetsöýer adamlar bolup ýetişmeklerini gazanmak maksady bilen ýakynda Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynda jemgyýetçilik guramalary hem-de etrabyň hukuk goraýjy edaralary tarapyndan wagyz-nesihat çäresi guraldy....

19.06.23

ýokary okuw mekdeplerinde bilim alýan talyp ýaşlar okuwlaryny üstünlikli tamamlap, Döwlet synaglaryny tabşyrýarlar hem-de diplom taslamalaryny goraýarlar. Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutyny tamamlaýan talyp ýaşlar hem synaglara taýýarlykly gelip, diplom işlerini üstünlikli goraýarlar. Olaryň arasynda dostlukly Owganystan döwletinden okamaga gelen ta...

17.06.23

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň her bir güni uly üstünliklere beslenýär. Döwletimiziň we jemgyýetimiziň ähli ugurlarynda, şol sanda, ylym-bilim ulgamynda hem uly ösüşler gazanylýar. Hormatly Prezidentimiziň il-ýurt bähbitli kabul edýän çözgütleri, berýän tabşyryklary eziz Watanymyzyň rowaçlanmagyna, halkymyzyň eşretli durmuşynyň hatyrasyna gönükdirilýär, ylym-bilim ulgamyna...

16.06.23

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň halkara giňişliginde ulag diplomatiýasyny durmuşa geçirmekdäki  gazanýan üstünlikler hormatly Prezidentimiziň: «Häzirki döwürde ulag-logistika ulgamy sebitleri we dünýäniň kontinentlerini birleşdirýän güýje öwrülýär. Şunuň bilen baglylykda, ýurdumyz Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi bolup durýar. Şoňa görä-de, bu geografik ýagdaýdan w...

15.06.23

Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ösüp gelýän nesle bilim-terbiýe bermek döwlet syýasatynyň möhüm ugurlarynyň birine öwrüldi. Bu ulgamyň işini kämilleşdirmekde durmuşa geçirilen düýpli özgertmeler özüniň gowy netijesinem berýär. Aýratynam, orta mekdebi tamamlaýan ýaşlara bilim berip, hünär öwretmekde, olary ylmy işlere höweslendirmekde ýurdumyzyň ýok...

15.06.23

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe, Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda günbe-günden ösüşiň täze belentliklerine tarap batly öňe barýan ýurdumyzda ýaşlarymyzyň ylymly bilimli nesil bolup ýetişmekleri  we häzirki zaman ylmynyň gazananlaryna mynasyp goşant goşmagy üçin ähli şertler döredilýär.

         Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly...

14.06.23

Şu günler ýurdumyzyň ähli ýokary okuw mekdeplerinde uçurymlaryň gutardyş dabaralary geçirilýär. Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda okuwyny üstünlikli tamamlap, täze durmuş ýoluna gadam basýan ýaşlaryň müňlerçesi bu gün saýlap alan hünäriniň eýesi boldular. Şeýle şatlykly, tolgundyryjy günlerde ýagny 14-nji iýunynda Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary insti...

14.06.23

12-nji iýunda Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetinde Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň hem-de Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşiniň bilelikde ýurdumyzyň ýaşlarynyň arasynda yglan eden ylmy işler boýunça bäsleşigiň ýeňijilerini sylaglamak dabarasy geçirildi.

Ýurdumyzda giňden bellenilýän Ylyml...

13.06.23