Täzelikler

Şanly-şöhratly senelere beslenýän Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň bereketli güýzüniň ilkinji güni türkmen biliminiň taryhyna täze sahypa ýazdy. Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyzyň Bilimler we talyp ýaşlar güni hem-de täze okuw ýylynyň başlanmagy mynasybetli geçiren umumy sapagy, şonuň ýaly-da hormatly Prezidentimiziň gatnaş...

13.09.23

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyzyň Bilimler we talyp ýaşlar güni hem-de täze okuw ýylynyň başlanmagy mynasybetli geçiren umumy sapagyndaky çykyşy ylmy-amaly taýdan örän täsirli boldy. Munuň özi Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimiziň bagtyýar ýaşlary üçin hem, bilim ulgamynyň ähli işgärleri üçin hem gymmatly watançylyk we...

12.09.23

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda üstünlikli amala aşyrylýan ýaşlar syýasatynyň, eziz Diýarymyzda durmuşa geçirilýän döwletli tutumlaryň many-mazmunyny we ähmiýetini ýaş nesilleriň arasynda giňden wagyz etmekde yhlasymyzy gaýgyrman zähmet çekeris. Çünki biziň ýurdumyzda Milli Liderimiziň göreldesine eýerip, Watana hyzmat etmegi ömrüniň manysyna deňeýän ýaşlaryň täze...

11.09.23

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň parasatly syýasaty netijesinde Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe halkymyzyň nurly geljeginiň eýeleri bolan ýaş nesiller hakynda ägirt uly aladalar edilýär. Ösüp gelýän ýaşlaryň döwrebap bilim almaklaryna, abadan ýurtda, sagdyn durmuşda ýaşamaklaryna, watançylyk hem-de milli ruhda terbiýelenmeklerine gönükdirilen şol aladalar ýurdu...

08.09.23

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň ilkinji tylla güýzüniň ilkinji güni ýaňlanan jaň sesi täze okuw ýylynyň başlanandygyny buşlady, geljekki bilim belentliklerine badalga berdi, ýurdumyzyň bagtyýar ýaşlary uly ruhubelentlik bilen bilim ojaklarynyň gujagyna doldular. Ýaş nesil, ýurduň röwşen geljegi bilen bagly bu sene Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda has-da möhüm ähmiýet...

05.09.23

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň talyby. Bu dereje, mertebäniň göterilmegidir. Ylymly-bilimli, eliň hünärli bolup, il-günüň derdine ýaramak, halkyňa, Watanyňa hyzmat etmek ynsan bagtynyň çürbaşydyr. Öz perzendiniň ilhalar ogul-gyz bolup, ykbalynyň saýlan ugrundan ökde hünärmen bolup ýetişenine guwanmak her bir ene-atanyň ba...

04.09.23

2023-nji ýylyň 1-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynda Bilimler we talyp ýaşlar güni hem-de täze okuw ýylynyň başlanmagy mynasybetli dabara geçirildi. Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda dabaraly bellenilýän “Bilimler we talyp ýaşlar güni” mynasybetli täze okuw ýylynyň başlanýandygyny aňladýan ilkinji jaň kakmak dabarasyna bagyşl...

01.09.23

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe düýpli ösüşleriň ýoluna düşen Türkmenistan döwletimiz sözüň doly manysynda ösüşiň täze belentliklerine tarap uly ynamlar bilen öňe barýar. Bagtyýarlygyň gujagynda her bir güni ýatdan çykmajak pursatlara, taryhy wakalara, şanly senelere beslenýän ýurdumyz gözümiziň alnynda gül...

31.08.23

Sanlyja günden — 1-nji sentýabrda Bilimler we talyp ýaşlar güni mynasybetli Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň 2023 – 2024-nji täze okuw ýyly başlanýar. Bu şanly sene mynasybetli ýurdumyzda täze gurlup, ulanylmaga berlen Arkadag şäherinde ýokary okuw mekdebi hem-de ýörite orta hünär okuw mekdepleri ilkinji gez...

30.08.23

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda eziz Diýarymyzyň ähli künjeginde Bilimler we talyp ýaşlar gününe uludan taýýarlyk görülýär. Bu şanly sene okuwçylardyr orta hünär we ýokary okuw mekdepleriniň talyp ýaşlary, bilim işgärleri üçin ýatdan çykmajak baýramçylyklaryň biridir. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda Garaşsyz ýur...

29.08.23