Täzelikler

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Arkadagly Prezidentimiziň başlangyçlary bilen ýurdumyzyň bilim ulgamynda düýpli özgertmeleriň durmuşa geçirilmeginiň netijesinde türkmen ýaşlaryna dünýä derejesinde ylym-bilim almaga amatly şertler döredilýär. Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynda geljekde senagatymyzyň inžener-tehniki we ulag k...

08.05.23

Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynda halypa mugallymlaryň hem-de talyp ýaşlaryň gatnaşmagynda   «KÖPÇÜLIKLEÝIN EKOLOGIÝA ÇÄRELERI –  WATANYMYZYŇ GÜLLÄP ÖSMEGINE GOŞANTDYR» ady bilen okuw-tejribeligi geçirildi.

Ýokary okuw mekdebiň “Landşaft dizaýny” hünärinde bilim alýan talyplaryň gatnaşmagynda institutyň “Talyplar seýilgähi...

06.05.23

“Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýylynda ýurdumyzda giňden bellenilýän 1941-1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňiş güni mynasybetli Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynda MERTLER WATANY BEÝGELDÝÄR” atly ylmy-amaly maslahat geçirildi.

Maslahatyň umumy mejl...

06.05.23

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Türkmen halkynyň Milli Lideri  Gahryman Arkadagymyzyň dünýä jemgyýetçiliginde gyzgyn goldanan Beýik ýüpek ýoluny gaýtadan dikeltmek başlangyjyny durmuşa geçirmekde sebit we global ähmiýetli taslamalar amala aşyrylýar. Bu ugurda halkara ähmiýetli çäreler durmuşa geçirilýär. 

2023-nji ýylyň 3 – 4-nji maýynda Ýewraziýada üstaşy...

05.05.23

Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary instituty ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda çyzuwly geometriýa we inžener grafikasy dersi boýunça halkara açyk internet olimpiadasyny geçirýär. Bu halkara internet olimpiadasy Türkmenistanyň Prezidentiniň 2024-nji ýyla çenli ýurduň ýokary okuw mekdeplerini dünýäniň abraýly ýokary okuw mekdepleriniň sanawyna goşmak baradaky t...

04.05.23

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzda häzirki döwrüň talaplaryna laýyk gelýän ulag-logistiki düzüminiň döredilmegi döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Bu ugurda ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamak bolsa zerur meseleleriň hatarynda durýar.

2023-nji ýylyň 28-nji aprelinde Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutyn...

02.05.23

Gahryman Arkadagymyz: “Watan söýüji, giňdüşünjeli, ynsanperwer, zähmet söýer, maksada okgunly, belent ahlakly bagtyýar nesillerimiz ähli ukyp­başarnyklaryny eziz Watanymyzyň gülläp ösmegine bagyş etmelidir” diýip, ýaşlarymyza uly ynam bildirýär. Ýaşlarymyzyň döwrebap ylym­ bilim almagy, hünär eýesi bolmagy, zähmet çekmegi, zehinlerini açyp görkezmekleri üçin ähli mümkinçilikler döre...

01.05.23

         Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda behişdi bedewlerimize goýulýan hormat has-da belent derejelere göterildi. Adamzat siwilizasiýasynyň taryhy bilen aýakdaş bolan ahalteke bedewi ençeme asyrlaryň dowamynda özüne mahsus bolan güýç-kuwwatyny, ýyndamlygyny, gözelligini saklap gelýär. Ýurdumyzda beh...

01.05.23

         Ýurdumyzda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe bilim ulgamy uly ösüşlere, belent sepgitlere eýe bolýar. Hormatly Prezidentimiziň başda durmagynda bedew bady bilen öňe barýan Türkmenistan döwletimizde bilim ulgamynyň ösüşi ýurduň ykdysady kuwwatyny berkitmäge, ony ösen döwletleriň hataryna goşmaga, bilimli, ruhy baý, maksada okgunly,...

29.04.23