Täzelikler

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar» ýylynda ata ýurdumyzyň geljegi bolan ýaş nesliň bilim almagyna, ylma teşne kalbyndaky arzuwlaryny amal etmekleri üçin ähli şertler döredilýär. Döwletimizde okgunly ösüşleriň gazanylmagynda ylym-bilim özgertmeleriniň täsiri has hem uludyr. Ylymly-bilimli, sagdyn ýaşlar döwletimiziň kuwwatly güýjüdir, nuran...

27.07.23

Tomus möwsümi diňe bir çagalaryň arzyly pasly bolman, eýsem, ýüreginde hünär almaga höwesi bolan yhlasly ýaşlaryň hem sabyrsyzlyk bilen garaşýan pasly. Çünki tomsuň ortaky aýyndan başlap täze okuw ýylynyň öňüsyrasynda talyplyga dalaşgärleriň müňlerçesi öz göwün söýen hünärlerine eýe bolmak üçin degişli orta we ýokary hünär okuw mekdeplerine resminamalaryny tabşyrýarlar. Häzirki günlerde hün...

26.07.23

Şu günler talyp bolmak isleýän ýaşlaryň müňlerçesi ýurdumyzyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine resminamalaryny tabşyrýarlar. Bu möhüm möwsüme Ministrler Kabinetiniň 14-nji iýulda geçirilen giňişleýin mejlisinde hormatly Prezidentimiziň degişli Buýruga gol çekmegi bilen badalga berildi. Döwlet Baştutanymyz mejlisde bilim işgärleriniň öňünde durýan wajyp çäräniň ýokary derejede geçirilm...

24.07.23

Ak mekdebi tamamlanyňdan soň, ilkinji arzuwlaryň biri-de okuwyňy dowam etdirmek — talyp bolmak. Ýaşlaryň sabyrsyzlyk bilen garaşan jogapkärli döwri ýetip geldi. Hawa, bu gün çagalykdan kalbynda beslän arzuwyna ýetmek isleýän ýaşlar ilkinji synaglaryny tabşyrmak üçin ýokary okuw mekdepleriniň bosagasyndan ätleýärler. Okuwa girmek isleýän ýaşlaryň sany geçen ýyldakydan 

22.07.23

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda hem ylym-bilim ulgamy aýratyn ösüşlere eýe bolýar. Ýurdumyzda ýokary bilimli hünärmenleri taýýarlamaga aýratyn üns berlip, onuň üçin möhüm şertler döredilendir. Biz muňa baýry ýokary okuw mekdebimiz bolan Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary  institutynda ýerine...

21.07.23

Ozal habar berilişi ýaly, institutymyzyň talyp ýaşlary 2023-nji ýylyň 22-nji iýuny-19-njy iýuly  döwründe ýurdumyzyň ulag we kommunikasiya pudagyna degişli edara-kärhanalarynda önümçilik tejribeligini geçmeklik bellenilipdi. Häzirki döwrüň talabyna laýyk gelýän hünärmenleri taýýarlamakda Hormatl...

20.07.23

Arkadagly Serdarymyz ýurdumyzyň ýokary depginli durmuş-ykdysady ösüş

18.07.23

Ylymly-bilimli, hünärli ýaşlar ýurdumyzyň geljegidir. Döwletimiz tarapyndan ýaşlaryň arzuwlarynyň hasyl bolmagy, bilim alyp, durmuşda öz ornuny tapmagy üçin giň mümkinçilikler döredilýär. Şu günler kalbyndaky hünär edinmek maksadyna ýetmek isleýän ýaşlar ýurdumyzyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine resminamalaryny tabşyrýarlar. Bu möhüm çäre şu ýylyň 14-nji iýulynda geçirilen Ministrler Ka...

17.07.23

2023-nji ýylyň 17-nji iýuly — 21-nji awgusty aralygynda Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul edişlik möwsümi guralar. Giriş synaglary welaýat merkezlerinde we Aşgabat şäherinde geçiriler. Bu barada hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow 14-nji iýulda geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde degişli Buýruga gol çekdi. <...

15.07.23

Islendik döwrüň kalba ganat berýän pursatlary ömrüň manyly günleriniň maňzyna siňýär. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwri hem halkymyzyň bagtyýar we abadan durmuşyny üpjün edýän beýik işler bilen şöhratlanýar. Arkadagly Serdarymyzyň täze taryhy eýýamda ýaşlara uly ynam bildirmegi döwrüň bedew batly ösüşlerine ganat berýär. Döwletimiziň ýaşlar baradaky syýasatynda ýaş ne...

14.07.23