Biz geljekki ýaş hünärmenler!

Häzirki wagtda ösüşdir özgertmelere beslenýän ýurdumyzda milli bilim ulgamy has-da kämilleşdirilýär, giň dünýägaraýyşly, aň-düşünjeli hünärmenler taýýarlanýar. Bilim ulgamynda özgertmeleri amala aşyrmagyň çäklerinde institutymyzda  dünýäniň ösen ýurtlarynyň tehnologiýalary bilen enjamlaşdyrylan. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe bilim ulgamyna aýratyn üns berilýändigini, ýaşlaryň döwrebap bilim alýandygyny aýratyn bellemelidiris.

         Institutymyzda bilimli, ylymly, giň dünýägaraýyşly, döwrebap tehnologiýalardan baş çykarýan kämil nesiller kemala gelýär. Şonuň üçin hem sanly bilimi ösdürmek, döwrebap mümkinçilikleri ornaşdyrmak esasy ugurlaryň biri bolup durýar. Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda institutymyzda özgertmeler syýasaty üstünlikli durmuşa geçirilýär.Şonuň netijesinde, sanly ulgama geçirmekde anyk işler amala aşyrylýar. «Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň Konsepsiýasyna» we ony ýerine ýetirmegiň meýilnamasyna laýyklykda, ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň öňünde örän jogapkärli wezipeler goýuldy. Olary amal etmek boýunça ýokary bilim ojagymyzda degişli işler yzygiderli durmuşa geçirilýär. Konsepsiýada sanly bilim ulgamynyň tor programma üpjünçiligini taýýarlamak barada öňde goýlan wezipelerden ugur alnyp, ýokary okuw mekdebimizde içki  portal  işlenip düzüldi. Bu portal  elektron serişdeleri ulanmak bilen okatmagy we bilim işini dolandyrmagy kämilleşdirmäge, talyplaryň bilim derejesini barlamak işini döwrebaplaşdyrmaga ýardam edýär. Tor programmasy arkaly synaglaryň aralyk jemlemeleriniň geçirilmegi ýola goýuldy.Ýokary okuw mekdebimiziň okuw otaglarynda uzak aralykdan okuwlary geçmek boýunça ähli zerur şertler üpjün edilip,ýöriteleşdirilen okuw otagy döredildi.Bu okuw otagynyň kompýuter bilen enjamlaşdyrylmagy welaýatymyzyň we ýurdumyzyň ugurdaş okuw mekdepleri bilen uzak aralykdan okuwlary guramaga şert döredýär. Munuň özi okuw mekdepleriniň mugallymlaryna we talyplaryna özara tejribe alyşmaga hem-de okuw-ylmy täzelikler bilen öz wagtynda tanyşmaga mümkinçilik berýär.Ýurdumyzda ýaşlaryň öz ukyp-başarnyklaryny açmaklary, jemgyýetde mynasyp orunlaryny tapyp, il-günümize gerekli, hormatly Prezidentimize, ata Watanymyza wepaly hünärmenler bolup ýetişmekleri üçin ähli zerur şertler döredilýär. Şeýle mümkinçiliklerden netijeli peýdalanýan institutymyzyň bagtyýar talyp ýaşlar diňe bir hünär bilimlerini ösen tehnologiýalaryň esasynda ele almak bilen çäklenmän, eýsem, Arkadagly Serdarymyzyň alyp barýan döwlet ähmiýetli işlerini uly buýsanç, döredijilik ylhamy bilen wasp edýärler.Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan ýurdumyzyň ösüş-özgerişleriniň  ähmiýetini wagyz etmek, many-mazmunyny düşündirmek maksady bilen, ýokary okuw mekdebimizde ylmy-amaly maslahatlar,wagyz-nesihat, ylmy-döredijilik duşuşyklary, «tegelek stoluň» başyndaky söhbetdeşlikler, bäsleşiklerdir hepdelikler, açyk, görelde sapaklary yzygiderli geçirilýär.Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň taýsyz tagallalary bilen ýurdumyzyň ylym-bilim ulgamynda alnyp barylýan işler täze ösüşlere eýe bolýar. Ulgamyň işini döwrebap derejede guramakda, oňa innowasion tehnologiýalary ornaşdyrmakda, ýaşlara berilýän bilimiň hilini ýokarlandyrmakda, bu babatda milli aýratynlyklary göz öňünde tutmak bilen, dünýä tejribesinden ugur alnyp, sanly bilim ulgamyna geçmek boýunça giň möçberli işler alnyp barylýar.Türkmenistanda ýaş nesliň ösen döwrüň talaplaryna laýyk derejed bilimli, terbiýeli, sagdyn bolmagy, hünär almagy we ylmy döredijilige ugrukmagy, ata Watana, halka, beýik pederlerimiziň ýol-ýörelgelerine wepaly adamlar bolup ýetişmegi üçin netijeli işler durmuşa geçirilýär. Bu babatda mugallymlar, bilim işgärleri döredijilikli zähmet çekýärler. Işgärleriň sanly sowatlylygyny artdyrmak üçin hünär derejelerini kämilleşdirmek boýunça degişli ýörite okuwlar guralýar. Biziň ýokary okuw mekdebimizde hem sanly bilim ulgamynykämilleşdirmek babatda köp mümkinçilikler döredilýär. Ýaşlara uzak aralykdan bilim bermek maksady bilen portal saýty we birnäçe internet torlary döredildi. Bu portal saýty hem-de internet torlary bilim alýan talyp ýaşlarymyzyň özlerine gerek bolan islendik kitapdyr gollanmalardan peýdalanmaklary üçin giň mümkinçilik döredýär. Sanly bilimi ösdürmek üçin ilkinji nobatda, bilim ulgamynda zähmet çekýän mugallymlaryň, hünärmenleriň, şeýle-de bilim alýanlaryň häzirki zaman kompýuter tehnologiýalaryndan ussatlyk bilen baş çykarmaklary üçin döwrebap işler ýola goýuldy.Şeýlelikde, häzirki zaman tehniki serişdeleriň we maglumat gorlarynyň ulanylyşynda bilim işgärleriniň bu ugurda taýýarlygy kämilleşdirilýär.Şunda ýurdumyzyň bilim edaralarynyň ösen innowasion tehnologiýalarbilen üpjün edilmegi, mugallymlaryň kompýuter sowatlylygynyň yzygiderlikämilleşdirilmegi örän uly ähmiýete eýedir.Ýokary okuw mekdebimiziň mugallymlary eziz Watanymyzyň, mähriban halkymyzyň geljegi bolan ýaş nesli terbiýelemekde, olara döwrebap bilim bermekde yhlas siňdirýärler. Talyplarymyz önümçilik tejribelikde bolanlarynda ussat halypalardan nusga alyp, kämil hünarmenler bolmaga çalyşýarlar.  Sanly ulgam arkaly tejribeli mugallymlar bilen sapaklar guralýar. Sapakda multimedia tagtalaryndan peýdalanylýar. Multimedia tagtalary we proýektorlar bilen üpjün edilen ýokary okuw mekdebimiziň otaglarynda mugallymlarymyz sapaklaryny tehniki serişdeler arkaly guraýar. Mugallymlaryň taýýarlan görkezme esbaplary, prezentasiýalary, görelde sapaklary, ylmy maslahatlary, taýýarlan usuly işleri ýaş nesli döwrebap terbiýelemekde uly ähmiýete eýedir. Ýaş nesliň döwrebap bilim alyp, kämil hünärmenler bolmagy üçin ähli şertleri döredýän Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak bolsun, alyp barýan beýik işleri  hemişe rowaçlyklara beslensin!


Agamaksat ANNAMOW,

Institutynyň Ykdysadyýet we Dolandyryş fakultetiniň 

Logistika hünäriniň 2-nji ýyl talyby.