Täzelikler

Köpetdagyň ajaýyp dag eteginde türkmen we dünýä edebiýatynyň meşhur wekiliniň heýkeli bina edilen medeni-seýilgäh toplumyny döretmek başlangyjy Gahryman Arkadagymyz tarapyndan öňe sürüldi. Milli Liderimiz şahyryň türkmen halkynyň taryhy, jemgyýetçilik-syýasy, medeni durmuşyndaky möhüm ornuny belleýär. Çünki Magtymguly ýokary ruhy-ahlak gymmatlyklaryny wagyz etmek bilen, adamlaryň kalbynda hemiş...

21.05.24

Türkmenistan Ýewropa Bileleşigii we Merkezi Aziýa ýurtlarynyň 70-den gowrak wekilleri bilen  “Howanyň üýtgemegi” Durnukly energiýa üçin kynçylyklar we çözgütler “ atly halkara maslahatyna gatnaşyp, durnukly energiýa syýasatlaryny iş ýüzünde durmuşa geçirmekde tejribe alyşýar. Halkara maslahata “ÝB-niň Türkmenistan Durnukly Energiýa Günleriň” çäklerinde geçirilip, Türkmenistanyň energetika...

20.05.24

      “Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” atly sygar astynda Akyldar şahyrymyzyň şahyrana döredijiligi boýunça institutymyzyň talyplarynyň arasynda kafedramyzyň mugallymlary tarapyndan ýörüte seminarlar geçirildi.  Seminarlarda “Magtymguly Pyragynyň filosofiki garaýyşlary”, “Magtymguly we onuň zamanasy”, “Magtymguly Pyragynyň döredijilinde taryhy şahsyýetler”, “Döwletmäm...

15.05.24

Watanymyzyň kuwwatly döwrebap energetika ulgamy tutuş halk hojalyk toplumyny üstünlikli ösdürmegiň möhüm şerti bolup durýar. Tebigy energiýa serişdeleriniň gorlary boýunça Türkmenistan dünýäniň iň baý döwletleriniň hataryna girýär.

Türkmenistan Ýewropa Bileleşigii we Merkezi Aziýa ýurtlarynyň 70-den gowrak wekilleri bilen  “Howanyň üýtgemegi” Durnukly energiýa üçin kynçylyklar we...

08.05.24

Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynda geljekde senagatymyzyň inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary ulgamynda zähmet çekjek ökde hünärmenleri taýýarlamak babatynda alnyp barylýan işleriň çäginde, talyplaryň önümçilik okuwlarynyň döwrebap guralmagy hem yzygiderli üpjün edilýär. Ýokary okuw mekdebiň dürli hünärlerinde bilim alýan talyp ýaşlar yzygiderli ýurdumyz...

03.05.24

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe   “Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” ýylynda Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Watanymyz bedew batly ösüşlere beslenýär. Hormatly Prezidentimiz Ahalteke bedewimizi dünýä giňden ýaýmakda ägirt uly işleri alyp barýar.

Bilşimiz ýaly, her ýylyň aprel aýynyň soňky ýekşenbesinde Türkmen bedewiniň milli baýramy uludan bell...

26.04.24

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyzyň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalarynyň esasynda döwletimizde ösüp barýan ýaş nesliň ýokary hilli, çuňňur bilim hem-de mynasyp edep-terbiýe almagy, giň dünýägaraýyşly, hemmetaraplaýyn sazlaşykly ösmegi üçin ähli şertler we giň mümkinçilikler döredilýär.

    &nb...

22.04.24

Ata Watanymyz bu gün diňe bir ykdysady taýdan kuwwatly taýdan döwletleriň birine öwrülmän, sagdyn durmuş ýörelgesini hem nusgalyk derejede ornaşdyran ýurtlaryň birine öwrüldi. Indi birnäçe ýyllaryň dowamynda türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň baştutanlygynda durmuşa geçirilip başlanan sagdyn durmuş ýörelgesi bu gün halkymyzyň gündelik adatyna öwrülip barýar. Bu bolsa halkymyzy...

18.04.24

“Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” ýylynyň Aprel aýy sport ýaryşlary bilen bilen dowam edýär. Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy esasynda döwrüň ruhuna we talabyna laýyklykda Türkmenistanyň halkara sport abraýy täze derejelere ýetirilýär. Türkmenistanda 2021-2025-nji ýyllarda bedenterbiýäni we sporty goldamagyň hem-de ösdürmegiň Maksatnamasy” öňümizde täze wezipeleri goýmak bilen türkmen sp...

16.04.24

              Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi, Türkmenistanyň  Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyň ilkinji Zenanlar guramasy bilelikde “Pähim - paýhas  ummany Magtymguly Pyragy” atly ýylymyzda halypa zenan mugallymlaryň gatnaşmaklarynda  “Sport medeniýetiň açary” ...

12.04.24