Täzelikler

Berkakar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Milli Liderimiziň we Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň ilatyň ýaşaýyş şertlerini yzygiderli gowulandyrmak, milli ykdysadyýeti düýpli özgertmek we çalt depginler bilen ösdürmek boýunça edýän taýsyz tagalalary Türkmenistan döwletimiziň ykdysady kuwwatynyň düýbüni tutdy. Ýurduň durnukly durmuş-ykdysady ösüşinde daşky gurşawyň ekologiýa ýagdaýyny go...

04.03.24

Halkara ýük daşalyşy amala aşyrylanda dürli döwletleriň çäklerinden geçmeklik zerurlygy ýüze çykýar. Ulag logistikasy amala aşyrylanda ulag görnüşleriniň we amatly ugruň dogry saýlanylyp alynmagy, ýükleriň öz wagtynda çalt we arzan alyja gowşurylmagyna täsir edýar. Şunuň bilen baglylykda, ulag logistikasy — ulag ulgamynyň ähli ugurlaryny özünde jemleýän, ykdysady pudaklary baglanyşdyrýan dü...

02.03.24

Ine watanymyzyň şeýle şöhratly üstünliklerini ýylyň ýylyna täze şygar bilen garşylamak biziň ýurdumyzda däbe öwrüldi. 2024-nji ýyly Gahryman Arkadagymyzyň “Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” atly goşgusynyň adybir atlandyrylmagy şahyryň dünýä ýüzünde belent hormat goýulmagydyr. Gündogaryň beýik akyldary we nusgawy  şahyry  Magtymguly Pyragynyň döredijilik mirasy bahasyna ýetip bol...

02.03.24

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe “Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” ýylynda ýurdumyzda “Türkmenistany 2022-2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň” Milli maksatnamasy üstünlikli durmuşa geçirilýär. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tagallalary bilen ýurdumyzyň ylym-bilim ulgamy beýleki ugurlar bilen bir hatarda, halkara derejesinde uly ösüşlere w...

02.03.24

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynyň ýeňişli menzillerini tutuş dünýä ýüzüne ýaýmakda, mähriban Watanymyzyň ösen döwlete öwrülmeginde türkmen ylmynyň gazananlary, ýeten beýik derejesi möhüm ähmiýete eýedir. Ýurdumyzda ylym hem bilim ulgamynyň işini mundan beýläk-de döwrebaplaşdyrmak, ilatymyzyň döwrebap ýaşaýşyny üpjün...

01.03.24

Arkadagly Gahryman Serdarymyz ýurdumyzyň ýokary depginli durmuş-ykdysady ösüşini üpjün etmekde ýaşlara uly ynam bildirýär. Şoňa görä-de, milli ykdysadyýetimiziň pudaklary üçin zerur bolan hünärmenleri taýýarlamagy, täze döwrebap iş orunlaryny döretmegi, ýaşlaryň hünär taýýarlygyny we iş bilen üpjünçiligini ençeme ýyllar öňünden meýilnamalaşdyrýar, hünär bilim ulgamy kämilleşdirilýär...

27.02.24

Agzybir halkymyz, şol sanda mähriban ýaşlarymyz hem ýurdumyzyň syýasy durnuklylygyny, okgunly öňe gitmegini, ähli pudaklarynyň sazlaşykly ösüşini üpjün etmekde özleriniň mynasyp goşantlaryny goşýarlar. Ýaşlaryň ýurdumyzyň ykdysady, syýasy, medeni durmuşyna işjeň gatnaşmagyna, ylymly, bilimli nesiller hökmünde kemala gelmegine döwlet derejesinde aýratyn ähmiýet berilýär. Häzirki döwürde...

24.02.24

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly we öňdengörüjilikli baştutanlygynda durmuş-ykdysady maksatnamalar bilen birlikde, ýaşlar syýasaty hem üstünlikli durmuşa geçirilýär. Munuň şeýledigini döwlet Baştutanymyz gurultaýda eden taryhy çykyşynda hem birnäçe mysallar arkaly tekrarlady. «Garaşsyz döwletimizi 2022—2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýda...

21.02.24

Ýurdumyzda sanly ykdysadyýetiň kemala gelmegi  jemgyýetçilik durmuşynda hem-de maliýe işinde maglumat we sanly serişdeleriň ähmiýetiniň güýçlenmegi bilen häsiýetlendirilýär. Şu nukdaýnazardan, döwrebap infrastrukturany döretmek, institusional gurşawy emele getirmek, sanly tehnologiýalar bilen işlemek medeniýeti ösdürmek, işgärler kuwwatyny güýçlendirmek zerurdyr. 

  &nb...

15.02.24

         Daşky gurşawy goramak, tebigata ideg etmek, onuň gözelligini we baýlygyny geljek nesiller üçin gorap saklamak Türkmenistanyň milli syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. BMG-nyň durnukly ösüş maksatlaryna laýyklykda, Türkmenistan Hazar deňziniň daşky gurşaw deňagramlylygyny üpjün etmekde we daşky gurşaw meseleleriniň hemmesini üstünlikli ýerine ýetirme...

14.02.24