Täzelikler

Şu günler ýurdumyzyň ähli ýokary okuw mekdeplerinde uçurymlaryň gutardyş dabaralary geçirilýär. Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda okuwyny üstünlikli tamamlap, täze durmuş ýoluna gadam basýan ýaşlaryň müňlerçesi bu gün saýlap alan hünäriniň eýesi boldular. Şeýle şatlykly, tolgundyryjy günlerde ýagny 14-nji iýunynda Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary insti...

14.06.23

12-nji iýunda Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetinde Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň hem-de Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşiniň bilelikde ýurdumyzyň ýaşlarynyň arasynda yglan eden ylmy işler boýunça bäsleşigiň ýeňijilerini sylaglamak dabarasy geçirildi.

Ýurdumyzda giňden bellenilýän Ylyml...

13.06.23

Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika instituty 2023-nji ýylyň maý aýynyň 22-sinden 24-i aralygynda ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda Aşgabat şäherinde emeli aň ugry boýunça “Önümçiligi awtomatlaşdyrmakda emeli aňy ulanmak” atly bäsleşigi geçirildi. Bu bäsleşige hem Ykdysadyýet we sanly tehnologiýalar fakultetiniň, “Kompýuter we maglumat-kommunikasiýa tehno...

12.06.23

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýaşlaryň ylym-bilim öwrenmegi, ukyp-başarnyklarynyň ýüze çykarylmagy we ösdürilmegi üçin giň mümkinçilikler döredilýär. Ýurdumyzyň nurana geljegini ylymly-bilimli ýaşlarda görýän hormatly Prezidentimiziň durmuşa geçirýän döwlet syýasatynyň netijesinde, bilim ulgamynda döwrebap özgertmeler amala aşyrylýar. Şeýle özgertmelerden, özle...

12.06.23

Alnyndan ak Gün  dogup, ykbaly göterilen halkymyz Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallasy bilen 2024-nji ýylda taryhda yz goýan Gündogaryň, türkmen halkynyň Beýik akyldar şahyry Magtymguly  Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyny ýurdumyzda  dabaraly bellenilip geçiler. Ynha bu günler hem şol baýramçylyk  dabarasyna uly taýýarlyk işlerigeçirilýär. Hormatly Prezidentimiziň beý...

10.06.23

Ýurdumyzda alnyp barylýan ýaşlar baradaky döwlet syýasaty Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe giňden durmuşa ornaşdyrylýar. Ruhy we beden taýdan sagdyn ýaşlary terbiýeläp ýetişdirmek üçin üstünlikli durmuşa geçirilýän işler pähimli pederlerimiziň ynsanperwerlik ýörelgelerine esaslanyp durmuşa geçirilýär. Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda ýaşlara uly ynam bildirilip, her b...

09.06.23

  Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Arkadagly Serdarymyzyň saýasynda biz ýaş nesilleriň döwrebap bilim-terbiýe almaklarymyz ugrunda ähli mümkinçilikler döredilýär. Galkynyşly döwrümizde pederlerimiziň ýörelgesi dowam etdirilip, Arkadagly Serdarymyzyň tagallalary bilen bilim ulgamynyň işini kämilleşdirmekde ýokary netijeler gazanylýar....

07.06.23

Ýaşlar — uly güýç. Olaryň bilimli, hünärli, ýokary watançylyk, ruhy ahlak ýörelgeleri esasynda terbiýelenmekleri ýurdumyzyň geljekki ösüşleriniň girewidir.

Beýik döwrümize mynasyp, ile-güne peýdaly şahsyýetleri kemala getirmek işine Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyň mugallym-hünärmenleri hem ruhubelentlik bilen gatnaşýarlar.

Her ýylda hünä...

06.06.23

Arkadagly Serdarymyzyň ýolbaşçylygynda ählitaraplaýyn ösýän Watanymyz bu gün ylym ýolunda hem täze şöhle saçýan ösüşleriň, özgerişleriň gujagynda ýaşaýar. «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar» ýylynyň bagtyýarlyga beslenen günlerinde «Ylymly il ozar» diýen paýhasa uýýan halkymyzyň geljegi bolan ýaşlaryň öz höwes edýän hünäriniň ussady bolmaklary üçin ýurdumyzda ähli mümkinçilikler döre...

05.06.23

2023-nji ýyl «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip atlandyrylan ýyl Türkmenistanda ýaşlar syýasatynyň has-da dabaralanmagynyň alamatyna öwrüldi. Bu bolsa döwlet syýasatynyň özboluşly ugry hökmünde ýaş nesilleriň mümkinçiliklerini giňden açmagy, olaryň ylymly-bilimli, sagdyn, giň dünýägaraýyşly, ökde hünärmenler bolup ýetişmeklerini nazarda tutýar. Ýaşlaryň döwlet derejesind...

03.06.23