Täzelikler

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň parasatly syýasaty netijesinde Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe halkymyzyň nurly geljeginiň eýeleri bolan ýaş nesiller hakynda ägirt uly aladalar edilýär. Ösüp gelýän ýaşlaryň döwrebap bilim almaklaryna, abadan ýurtda, sagdyn durmuşda ýaşamaklaryna, watançylyk hem-de milli ruhda terbiýelenmeklerine gönükdirilen şol aladalar ýurdu...

08.09.23

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň ilkinji tylla güýzüniň ilkinji güni ýaňlanan jaň sesi täze okuw ýylynyň başlanandygyny buşlady, geljekki bilim belentliklerine badalga berdi, ýurdumyzyň bagtyýar ýaşlary uly ruhubelentlik bilen bilim ojaklarynyň gujagyna doldular. Ýaş nesil, ýurduň röwşen geljegi bilen bagly bu sene Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda has-da möhüm ähmiýet...

05.09.23

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň talyby. Bu dereje, mertebäniň göterilmegidir. Ylymly-bilimli, eliň hünärli bolup, il-günüň derdine ýaramak, halkyňa, Watanyňa hyzmat etmek ynsan bagtynyň çürbaşydyr. Öz perzendiniň ilhalar ogul-gyz bolup, ykbalynyň saýlan ugrundan ökde hünärmen bolup ýetişenine guwanmak her bir ene-atanyň ba...

04.09.23

2023-nji ýylyň 1-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynda Bilimler we talyp ýaşlar güni hem-de täze okuw ýylynyň başlanmagy mynasybetli dabara geçirildi. Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda dabaraly bellenilýän “Bilimler we talyp ýaşlar güni” mynasybetli täze okuw ýylynyň başlanýandygyny aňladýan ilkinji jaň kakmak dabarasyna bagyşl...

01.09.23

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe düýpli ösüşleriň ýoluna düşen Türkmenistan döwletimiz sözüň doly manysynda ösüşiň täze belentliklerine tarap uly ynamlar bilen öňe barýar. Bagtyýarlygyň gujagynda her bir güni ýatdan çykmajak pursatlara, taryhy wakalara, şanly senelere beslenýän ýurdumyz gözümiziň alnynda gül...

31.08.23

Sanlyja günden — 1-nji sentýabrda Bilimler we talyp ýaşlar güni mynasybetli Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň 2023 – 2024-nji täze okuw ýyly başlanýar. Bu şanly sene mynasybetli ýurdumyzda täze gurlup, ulanylmaga berlen Arkadag şäherinde ýokary okuw mekdebi hem-de ýörite orta hünär okuw mekdepleri ilkinji gez...

30.08.23

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda eziz Diýarymyzyň ähli künjeginde Bilimler we talyp ýaşlar gününe uludan taýýarlyk görülýär. Bu şanly sene okuwçylardyr orta hünär we ýokary okuw mekdepleriniň talyp ýaşlary, bilim işgärleri üçin ýatdan çykmajak baýramçylyklaryň biridir. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda Garaşsyz ýur...

29.08.23

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe durmuşa geçirilýän beýik işler biziň her birimizi buýsandyrýar. Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda alnyp barylýan döwlet syýasaty ähli ugurlar bilen bir hatarda, ýaşlar hakyndaky aladany hem baş wezipe edip goýýar. Çünki ýaşlar Watanymyzyň ösüşlerine goşant goşýan kämil hünärmenlerdir, aýdyň geljegimizdir. Aýratynam...

28.08.23

Häzirki döwürde ýaşlara örän uly ynam bildirilýär. Şol belent ynam bu günki gün durmuşymyzyň ähli ugurlarynda aýdyň duýulýar. Şu ýylyň «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip atlandyrylmagy hem şol synmaz ynamyň has-da belent derejä göterilmegidir, ýurdumyzy mundan beýläk-de gülledip ösdürmekde ýaş nesillere bil baglanylýandygynyň, olaryň beýik işlerine, uly üstünliklerine garaşylýan...

26.08.23

Ösüp barýan ýaş nesliň kämil hünärli, ylymly-bilimli adamlar bolup ýetişmekleri baradaky alada halkyň ertirki abadan durmuşynyň binýady bolup durýar. Bilimli, hünärli nesil milletiň ýeten derejesiniň beýany bolup öňe çykýar. Ýaş nesiller bilimlerini kämilleşdirmek, hünär öwrenmek üçin bar bolan mümkinçiliklerden peýdalanyp, durmuşyň täze gapysyny açýarlar. Öz çagalyk arzuwlarynyň çagyrýan d...

25.08.23