Täzelikler

Türkmeniň adyny yklymlara meşhur eden milli gymmatlyklarymyzyň biride behişdi bedewlerimizdir. Gözellikden, ýyndamlykdan paýyny alan türkmen bedewleri türkmen halkynyň milli buýsanjy, ýowuz günde ýoldaşy, toý-baýramlaryň bezegi bolupdyr. Bedew bu günki bagtyýarlyk döwrümiziň hem ösüşleriniň nyşany, dünýä medeniýetiniň gymmatly baýlygyna öwrüldi. Alymlaryň bellemekle...

03.05.21

Türkmenistanyň amatly geografiki ýerleşişi, Ýewraziýanyň möhüm üstaşyr-ulag merkezi hökmünde güýçlenmegini kesgitleýär. Gazagystan-Türkmenistan-Eýran polat magistralyny, (Turkmenistan) Kerki-Ymamnazar-Akina (Owganystan) demir ýoluny, Amyderýanyň üstünden geçirilen demir ýol we köprüleri, Aşgabat, Türkmenbaşy, Türkmenabat we beýleki şäherlerdäki iň döwrebap howa menz...

28.04.21

Hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly Türkmenistanyň dünýäniň syýasy ykdysady, medeni, ylym giňişligindäki hem-de dünýäniň öňdebaryjy döwletleriniň hataryndaky ornuny pugtalandyrmak döwlet syýasatynyň baş maksadydyr. Türkmenleriň Baharly kabylasyndan bolan Muhammet Baýram han-hanany türkmen XVI asyryň başynda, takmynan 1504-nji ýylda Bazahşanda dogulýar. Muhammet B...

26.04.21

Türkmen halkynyň taryhynda uly yz galdyran şahsyýetler diýseň köp. Olaryňbitiren hyzmatlary, gahrymançylyklary halk hakydasynda hemişelik ýaşaýar.Şeýle şahsyýetleriň biri hem meşhur serkerde, görnükli döwlet işgäri MuhammetBaýram han Türkmendir. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow “Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany” atly kitabynda Muhammet Baýram han T...

26.04.21

U­lag pu­da­gy dün­ýä­de glo­bal­laş­ma ha­dy­sa­sy­nyň ýü­ze çyk­ma­gy­ny şert­len­dir­ýän ýag­daý­la­ryň bi­ri bo­lup, dur­nuk­ly ösü­şi üp­jün et­me­giň hä­zir­ki tap­gy­ryn­da se­bit­le­ri we yk­lym­la­ry bir­leş­di­ri­ji güý­je öw­rül­ýär. Her bir döw­let özü­niň geog­ra­fi­ki taý­dan amat­ly ýer­le­şi­şi­niň we müm­kin­çi­lik­le­ri­niň ha­sa­by­na mil­li de­re...

26.04.21

Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynda döwrüň talabyna laýyk hünärmenleri taýýarlamakda, talyplary okuw-barlag işlerine we ylmy-barlag işlerine köpçülikleýin çekmekde alnyp barylýan işleriň esasy netijesiniň bolmagy ugrunda professor-mugallymlar giň göwrümli işleri alyp barýarlar. Şu işleriň içinde kafedralarda hereket edýän ylmy gurna...

21.04.21

Bedenterbiýäni we sporty ösdürmek, sagdyn durmuş ýörelgeleri Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri hökmünde çykyş edýär. Köpçülikleýin bedenterbiýe we sport hereketiniň ýaýbaňlandyrylmagy, adamlaryň ruhy we beden saglygynyň sazlaşykly ösdürilmegi milletiň sagdynlygyna oňyn täsirini ýetirýär.

Türkmeni...

21.04.21

2021-nji ýylyň aprel aýynyň 3-ne Ysraýyl döwletiniň Ariel uniwersititetiniň gurnamagynda Ysraýyl we Türkmenistan döwletleriniň 1-nji ýyl talyplarynyň arasynda halkara internet matematika olimpiadasy geçirildi. Halkara olimpiadada institutymyzyň 1-nji ýyl talyby Annaýew Baýramgeldi baýrakly orna mynasyp boldy.

17.04.21

Ýurdumyzyň binagärlik ylmyny hemmetaraplaýyn ösdürmek hem-de onuň gazananlaryny ykdysadyýetde netijeli peýdalanyp, jemgyýetiň intellektual kuwwatyny artdyrmak Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň esasy ugurlarynyň biridir. Ýakynda, ýokary okuw mekdebimiziň Jemagat infrastrukturasy we inženerçilik ulgamlary fakultetiniň “Ýaşaýyş jaý hojalygy we jemagat infrastrukturasy”...

10.04.21

Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynda geljekde senagatymyzyň inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary ulgamynda zähmet çekjek ökde hünärmenleri taýýarlamak babatynda alnyp barylýan işleriň çäginde, talyplaryň tejribelik okuwlarynyň döwrebap guralmagy hem yzygiderli

üpjün edilýär. Ýokary okuw mek...

10.04.21