Täzelikler

HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR

BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň

täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar

12.10.23

An international scientific conference “The legacy of universal significance of the outstanding philosopher and doctor of the East Abu Ali ibn Sina”. The forum took place on October 11 in Ashgabat and was timed to the day of Healthcare and Medical Industry Workers of Turkmenistan, which was celebrated on October 10. The conference was aimed at developing international scientific cooperation and...

12.10.23

Golf — dünýäde millionlarça adamy birleşdirýän sport görnüşi. Ol açyk howada wagtyňy geçirmek, tebigatdan lezzet almak we oýunda ukybyňyzy ýokarlandyrmak üçin ajaýyp usul. Golf diňe bir gyzykly güýmenje bolman, eýsem ol ynsanyň fiziki hem-de psihiki saglygyna oňaýly täsir edýän sport görnüşidir.

Hünärmenleriň bellemegine görä, golf ýürek-damar ulgamynyň işini gowulandyrýar. Oýun wagty...

11.10.23

Bedenterbiýe we sport jemgyýetiň sagdynlygyny üpjün edýän gymmatlykdyr. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň taýsyz tagallalarynyň netijesinde ähli ugurlar bilen bir hatarda sport ulgamynyň hem giň gerim bilen ösdürmek döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolmagynda galýar. Milli Liderimiz, Hormatly Prezidentimiz tarapyndan öňde goýlan belent sepgitlere ýetmek, wezipeler...

09.10.23

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Arkadagly Serdarymyz  ýurdumyzyň ylym-bilim pudagynyň ösen häzirkizaman jemgyýeti bilen aýakdaş gitmegi, bu babatda ähli ulgamlar boýunça döwrüň ösen talaplaryndan baş çykarýan dünýä ylmynyň iň soňky gazananlaryndan habarly bolan tejribeli hünärmenleri ýetişdirmek, kompýuter tehnologiýalarynyň innowasion gazananlaryny halkymyz üçin elýete...

07.10.23

Her güni ýaşlaryň durmuşyny özgerdip gurmaga bagyşlanan üstümizdäki ýylyň Garaşsyzlygymyzyň taryhyny bezejek iň ajaýyp wakalara baý bolýandygyny şübhelenmän aýtmak bolar. Çünki «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýen buýsançly şygara eýe bolan ýylymyzyň her bir pursady şanly üstünliklerden, hoş habarlardan püre-pür. Aslynda, ýylymyzyň şeýle buýsançly ada eýe bolmagy Watana, Gahryman Arkad...

05.10.23

Gahryman Arkadagymyz tarapyndan binýady berkden tutulan döwlet syýasatyny mynasyp dowam etdirýän Arkadagly Serdarymyzyň taýsyz tagallalary bilen döredilýän şertleriň netijesinde zehinli ýaşlaryň nesli kemala gelýär.Türkmen halky özüni dünýädäki iň bagtyýar halk hökmünde duýmaga doly haklydyr.«Watan diňe halky bilen Watandyr! Döwlet diňe halky bilen döwletdir!» diýen ynsanperwer ýörelgäni öňe sü...

04.10.23

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň parasatly baştutanlygynda ýaş nesillerimiziň döwrebap bilim almagy we hünär öwrenmegi döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Ýaş nesil baradaky alada, ony milli we umumadamzat gymmatlyklarynyň esasynda terbiýelemek Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlary...

03.10.23

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň nobatdaky ýylynyň «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip atlandyrylmagy ýaş nesliň kalbynda egsilmez joşguny döretdi. Il arzuwyny hasyl eden bu çözgüt Arkadagly Serdarymyzyň: «Biz ýaşlara eziz Watanymyzyň geljegini gurujylar hökmünde garaýarys» diýen pähim-paýhasa ýugrulan sözleriniň özboluşly dabaralanmasy boldy. Ýurdumyzyň ýaş ne...

29.09.23

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň beýik ösüşlerinden, üstünliklerinden ylham alýan mähriban halkymyz agzybirlikde uly ruhubelentlik bilen mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 32 ýyllyk toýy barha golaýlaýan baş baýramymyz mynasybetli ýurdumyzda, şol sanda paýtagtymyz Aşgabatda hem joşgunly baýramçylyk dabaralaryny geçirmäge möhüm ähmiýet berilýär. Buýsanç bilen bellemel...

26.09.23