Täzelikler

Türkmenistanyň Prezidentiniň 

“Türkmeniň Altyn Asyry” atly basleşigine

 

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe gözbaşyny gadymy döwürlerden alyp gaýdýan milliliklerimizi  nesilden-nesle geçirilmek üçin ähli mümkinçilikler döredilýär. Türkmen ýu...

28.04.23

Halk arasynda uly söýgä we islege mynasyp bolan keşdeçilik senediniň gözbaşy müň ýyllyklara uzaýandyr. Keşdeler diňe bir önki döwürleriň medeniýetiniň, däp-dessurlaryny saklamak bilen çäklenmän , eýsem ene-mamalarmyzyň we işine ökde hünärmenleriň döredijilik başarnyklary barada hem maglumat berýändir. [1-4]

Keşdeçilik senediniň nagyşlarynda her bir halkyň ussatlygy, milli özboluşlylyg...

28.04.23

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow: 

-Türkmen halky beýik sungaty , nusgawy kadalary we 

gaýtalanmajak medeni mirasy bilen giňden tanalaýar.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe gözbaşyny gadymy döwürlerden alyp gaý...

28.04.23

Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynda «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar» ýylynyň 21-nji aprelinde M.Dulatowyň adyny göterýän Kostanaý  Inžener - Ykdysady Uniwersiteti talyplaryň  halkara ylmy we amaly maslahatyny geçirdi. Biz talyp ýaşlara gatnaşmak mümkinçilik döredildi. Bu konferensiýa biz  talyp ýaşlar üçin täsirli  boldy . Biz ulag fakulte...

27.04.23

Ýaşlaryň dünýä ölçeglerine laýyk bilim almagynda hem-de olaryň döwletimiziň ykdysady, syýasy, medeni durmuşyna mynasyp goşant goşmagynda, dünýäniň ylym-bilim ulgamynyň gazananlaryndan habarly, kämil hünärmenler bolup ýetişmeginde häzirki zaman maglumat tehnologiýalarynyň hyzmaty örän uludyr. Gahryman Arkadagymyzyň «Bilim — bagtyýarlyk, ruhubelentlik, rowaçlyk» atly kitabynda:«Okamak, öwrenmek,...

24.04.23

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe “ Arkadag Serdarly Bagtyýar ýaşlar ” ýylynda ata-babalarymyzyň asyrlar boýy toplan milli tejribelerini, gymmatlyklaryny, milli baýlyklarymyzy, edebi mirasymyzy, taryhy we tebigi ýadygärliklerimizi has-da çuňňur öwrenilmegine giň ýol açdy.

Türkmenistanyň Halk maslahatynyň Başlygy, Türkmen halkynyň milli lideri Gurbanguly Berdimuhamedo...

22.04.23

Milli Liderimiziň we Arkadagly Serdarymyzyň tutumly işleri netijesinde ýurdumyzda sanly bilim ulgamyny ösdürmek baradaky işler giň gerim alýar. Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen tassyklanan “Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň Konsepsiýasyna” we ony durmuşa geçirmegiň Meýilnamasyna laýyklykda, Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda...

22.04.23

Kalplarymyza mähir paýlan «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň» her bir güni özüniň ýatdan çykmajak pursatlary bilen kalbymyza altyn harplar bilen ýazylýar. Döwrüň ajaýyplygy, bagtyýarlygy Arkadagymyzyň belent maksatlaryndan, beýik başlangyçlaryndan öz gözbaşyny alyp gaýdaýar.  Türkmen  halkynyň abraý mertebesini belende göteren hormatly Prezidentimiziň aýdyň maksatla...

22.04.23

Türkmenistanyň hormatly Prezidentiniň: “Ýaşlaryň dünýä dillerini düýpli öwrenmegi, edebiýat we sungat bilen giňden meşgullanmagy üçin hem ähli şertleri döretmeli. Olaryň arasynda döredijilik bäsleşiklerini yzygiderli geçirip durmaly.” diýen tabşyryklaryndan ugur alyp, “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda” “Türkmenistanda daşary ýurt dillerini okatmagy kämilleşdirmegiň Konsepsiýasyny” we “S...

21.04.23

Arkadagly Serdarymyzyň baştutanlygynda ýurdumyzyň kuwwatyny artdyrmak, jemgyýetiň

21.04.23