Täzelikler

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe   “Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” ýylynda Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Watanymyz bedew batly ösüşlere beslenýär. Hormatly Prezidentimiz Ahalteke bedewimizi dünýä giňden ýaýmakda ägirt uly işleri alyp barýar.

Bilşimiz ýaly, her ýylyň aprel aýynyň soňky ýekşenbesinde Türkmen bedewiniň milli baýramy uludan bell...

26.04.24

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyzyň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalarynyň esasynda döwletimizde ösüp barýan ýaş nesliň ýokary hilli, çuňňur bilim hem-de mynasyp edep-terbiýe almagy, giň dünýägaraýyşly, hemmetaraplaýyn sazlaşykly ösmegi üçin ähli şertler we giň mümkinçilikler döredilýär.

    &nb...

22.04.24

Ata Watanymyz bu gün diňe bir ykdysady taýdan kuwwatly taýdan döwletleriň birine öwrülmän, sagdyn durmuş ýörelgesini hem nusgalyk derejede ornaşdyran ýurtlaryň birine öwrüldi. Indi birnäçe ýyllaryň dowamynda türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň baştutanlygynda durmuşa geçirilip başlanan sagdyn durmuş ýörelgesi bu gün halkymyzyň gündelik adatyna öwrülip barýar. Bu bolsa halkymyzy...

18.04.24

“Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” ýylynyň Aprel aýy sport ýaryşlary bilen bilen dowam edýär. Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy esasynda döwrüň ruhuna we talabyna laýyklykda Türkmenistanyň halkara sport abraýy täze derejelere ýetirilýär. Türkmenistanda 2021-2025-nji ýyllarda bedenterbiýäni we sporty goldamagyň hem-de ösdürmegiň Maksatnamasy” öňümizde täze wezipeleri goýmak bilen türkmen sp...

16.04.24

              Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi, Türkmenistanyň  Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyň ilkinji Zenanlar guramasy bilelikde “Pähim - paýhas  ummany Magtymguly Pyragy” atly ýylymyzda halypa zenan mugallymlaryň gatnaşmaklarynda  “Sport medeniýetiň açary” ...

12.04.24

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe “Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” ýylynda ýurdumyzda “Türkmenistany 2022-2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň” Milli maksatnamasy üstünlikli durmuşa geçirilýär. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tagallalary bilen ýurdumyzyň ylym-bilim ulgamy beýleki ugurlar bilen bir hatarda, halkara derejesinde uly ösüşlere w...

04.04.24

2023-2024-nji okuw ýylynda TITweUKI-niň guramagynda ýurdumyzyň orta mekdepleriniň 11-nji synp okuwçylarynyň arasynda fizika dersi boýunça geçirilen olimpiadanyň 

NETIJELERI

 

01.04.24

T/b

Familiýasy ady

Okaýan mekdeb...

01.04.24

Ýaşlara uly ynam bildirip, ylymly-bilimli, sagdyn ýaşlary döwletimiziň kuwwatly güýji, nurana geljegi hasaplaýan Arkadagly Serdarymyzyň belent ynamyndan güýç alyp, ony ödäp, şöhratly zamanamyzda okamak, öwrenmek, ata-babalarymyzyň döreden mukaddesliklerine wepaly bolmak, eziz Watana janu-tenden hyzmat etmek Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlaryň baş maksadydyr. Gahryman Arkadagymyzyň, Arkad...

29.03.24

BMG-niň Baş Assambleýasynyň 78-nji mejlisiniň 63-nji umumy ýygnagynda Türkmenistanyň başlangyjy we 86 ýurduň bilelikdäki awtorlygy bilen «2025-nji ýyl – Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly» atly Kararnama kabul edildi.

Bu Türkmenistanyň halkara jemgyýetçiliginde parahatçylykly we ynanyşma esasly gepleşik medeniýetini ösdürmek boýunça alyp barýan yzygiderli tagallalarynda nobatdaky...

28.03.24